Nowa polityka prywatności i plików Cookies dla serwisów WUP
Czcionka:
Tłumacz stronę na: polskienglishfrançaisdeutsch
ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Jak uzyskać certyfikat drukuj

Jak uzyskać certyfikat

Jak uzyskać certyfikat

Jak uzyskać certyfikat?

W celu uzyskania wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia należy złożyć w Wojewódzkim Urzędzie Pracy następujące dokumenty:

 1. Wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia.
 2. Oświadczenie 1 – dotyczące znajomości warunków prowadzenia agencji zatrudnienia i spełnianiu tych warunków.
 3. Oświadczenie 2 – dotyczące niezalegania ze składkami, niekaralności  oraz niepozostawania podmiotu w stanie likwidacji bądź upadłości.
 4. Dowód wpłaty w wysokości 200 zł na rachunek bankowy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu. W przypadku przelewu internetowego należy przedstawić wydruk potwierdzenia przelewu, natomiast dla wpłaty gotówkowej dokonanej w banku lub na poczcie należy przedstawić oryginał dowodu wpłaty lub jego kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

 

Dane do wpłaty:

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń
PKO BP S.A. II Oddział TORUŃ
Nr: 14 1020 5011 0000 9102 0119 6880
tytuł wpłaty: Opłata za wydanie certyfikatu

 

 1. W przypadku ustanowienia pełnomocnictwa – dokument potwierdzający jego udzielenie. Ponadto, jeżeli pełnomocnictwo nie zostało poświadczone notarialnie należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł na rachunek bankowy Urzędu Miasta Torunia nr 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799. W przypadku dokonania opłaty skarbowej należy załączyć oryginał potwierdzenia wpłaty.

 

Powyższe dokumenty można złożyć osobiście w siedzibie WUP w Toruniu przy ul. Szosa Chełmińska 30/32 w pokoju 107 (parter) bądź przesłać pocztą na adres:

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
ul. Szosa Chełmińska 30/32
87-100 Toruń

 

Podmioty, które zarejestrują konto w Systemie Teleinformatycznym Obsługi Rejestrów PSZ (STOR) i zweryfikują je bezpiecznym podpisem elektronicznym lub potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, mogą złożyć wniosek o wpis do rejestru drogą elektroniczną.

KRAZ logo

 

Wydanie certyfikatu następuje w terminie do 7 dni licząc od dnia wpływu kompletnych dokumentów. Certyfikat wysyłany jest pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Istnieje również możliwość osobistego odbioru certyfikatu.

 

Informacja dla zagranicznych agencji zatrudnienia z terenu UE/EOG

Zagraniczne agencje zatrudnienia posiadające uprawnienia i prowadzące zgodnie z prawem działalność w zakresie:

 • pośrednictwa pracy,
 • doradztwa personalnego,
 • pośrednictwa zawodowego,
 • pracy tymczasowej

na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz państw, które nie są stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym mogą prowadzić na terenie Polski działalność agencji zatrudnienia bez konieczności posiadania wpisu do rejestru.

Zagraniczna agencja zatrudnienia przed rozpoczęciem działalności w Polsce w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego lub pracy tymczasowej składa marszałkowi województwa właściwemu dla miejsca świadczenia usług zawiadomienie, zawierające następujące dane:

 • nazwę państwa pochodzenia przedsiębiorcy,
 • oznaczenie przedsiębiorcy oraz jego siedzibę,
 • przybliżone miejsce i termin wykonywania usług oraz rodzaj świadczonych usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (jeżeli określenie podstawowego miejsca wykonywania usług na terenie Polski nie jest możliwe, to zawiadomienie należy skierować do marszałka województwa mazowieckiego).

Wzór zawiadomienia

Jak oceniasz tą stronę?

Promowane

 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Sieć Europejskich Ofert Pracy
 • Główny Urząd Statystyczny
  Główny Urząd Statystyczny
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Instrument Szybkiego Reagowania
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
 • Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
  Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Państwowa Inspekcja Pracy
 • Kapitał Ludzki
  Kapitał Ludzki
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Praca w WUP Toru
  Praca w WUP Toru
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Rejestr Instytucji Szkoleniowych
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Rynek Pracy pod Lupą
 • Zielona Linia
  Zielona Linia
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych