Nowa polityka prywatności i plików Cookies dla serwisów WUP
Czcionka:
Tłumacz stronę na: polskienglishfrançaisdeutsch
ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Programy Europejskiego Funduszu Społecznego drukuj

Programy Europejskiego Funduszu Społecznego

Programy Europejskiego Funduszu Społecznego

logo_wielofunduszowe


Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

Logo "Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój"

13 stycznia 2015 roku Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego reprezentowany przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu – Artura Janasa podpisał porozumienie z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju reprezentowanym przez Podsekretarza Stanu – Pawła Orłowskiego, dotyczące realizacji w województwie kujawsko-pomorskim Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER). Na mocy powyższego porozumienia WUP w Toruniu pełni rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach PO WER 2014-2020 dla Osi Priorytetowej I „Osoby młode na rynku pracy” dla:

 • Działania 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy” – projekty pozakonkursowe
 • Działania 1.2 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy” – projekty konkursowe.

Szczegółowe informację nt. wdrażania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój znajdują się na stronie www.power.wup.torun.pl oraz na stronie www.wup.torun.pl

PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY (Działanie 1.1.2) ORAZ INNE PODMIOTY (Działanie 1.2.2) W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Logo RPO

 

Na podstawie Porozumienia pomiędzy województwem Kujawsko-Pomorskim a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu w sprawie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, WUP w Toruniu powierzone zostały zadania Instytucji Pośredniczącej w zakresie realizacji Osi priorytetowej 8 Aktywni na rynku pracy w ramach:

 • Działania 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy – projekty pozakonkursowe PUP,
 • Działania 8.2 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie:
 • Podziałania 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia – projekty konkursowe,
 • Podziałania 8.2.2 Wsparcie osób odchodzących z rolnictwa i rybactwa – projekty konkursowe,
 • Podziałania 8.5.2 Wsparcie outplacementowe.

Kwota środków, która może zostać przeznaczona na finansowanie projektów w ramach wyżej wymienionych działań/poddziałań RPO WK-P wynosi łącznie 116,7 mln Euro, w tym na:

 • projekty pozakonkursowe Powiatowych Urzędów Pracy – 93,7 mln Euro,
 • projekty konkursowe – 23 mln Euro, z tego:
  • Podziałanie 8.2.1 – 17,7 mln Euro,
  • Podziałanie 8.2.2 – 1,8 mln Euro,
  • Podziałanie 8.5.2 – 3,5 mln Euro.

Szczegółowe informacje nt. wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronach: http://www.mojregion.eu oraz http://www.wup.torun.pl.

Jakie wsparcie możesz uzyskać w projektach ?

PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO


Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)

Logo "Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności"

Program Operacyjny Kapitał Ludzki to jeden z programów operacyjnych służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 i obejmuje całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) przewidzianej w wyżej wymienionym okresie programowania w Polsce.

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu od 2007 roku pełni funkcję Instytucji Wdrażającej w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) dla:

 • Poddziałania 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy
 • Poddziałania 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie
 • Poddziałania 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych
 • Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
 • Działania 6.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich

Szczegółowe informacje na temat działań wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w ramach Priorytetu VI PO KL znajdują się na stronie pokl.wup.torun.pl 

Załączniki

Jak oceniasz tą stronę?

Promowane

 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Sieć Europejskich Ofert Pracy
 • Główny Urząd Statystyczny
  Główny Urząd Statystyczny
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Instrument Szybkiego Reagowania
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
 • Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
  Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Państwowa Inspekcja Pracy
 • Kapitał Ludzki
  Kapitał Ludzki
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Praca w WUP Toru
  Praca w WUP Toru
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Rejestr Instytucji Szkoleniowych
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Rynek Pracy pod Lupą
 • Zielona Linia
  Zielona Linia
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych