The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Aktywizacja bezrobotnych w grudniu 2012 r. 17 January 2013 print

W grudniu 2012 the record PUP Kuyavian- wyłączono 11 714 Unemployment(the 12,2% mniej niż w listopadzie, but 2,2% więcej niż w grudniu 2011 r.).

    Podjęcia pracy – 6215 people - were 53,1% general exemptions (w listopadzie było to odpowiednio: 5843 osoby i 43,8%). Zatrudnienie niesubsydiowane podjęło 4502 bezrobotnych (o 4,2% mniej niż w listopadzie), natomiast zatrudnienie subsydiowane – 1713 osób (o 49,9% more). Interventiothe work started 106 osób (o 11 osób więcej niż w listopadzie), natomiast roboty publiczne – 161 osób (o 72 osoby mniej). W grudniu 323 bezrobotnych zostało wyłączonych z ewidencji z powodu podjęcia działalności gospodarczej (w listopadzie – 271 osób), a 693 osoby podjęły pracę dzięki refundacji pracodawcom kosztów zatrudnienia bezrobotnego (wobec 430 osób w listopadzie). Inne formy zatrudnienia subsydiowanego (w tym działalność gospodarczą dzięki dotacjom z działania 6.2  PO KL w ramach projektu systemowego „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego”) adopted 430 bezrobotnych (w listopadzie – 114 osób).

    Z powodu Start training z ewidencji wyłączono 196 Unemployment (the 86,1% mniej niż w listopadzie), internships started 475 Unemployment (the 13,2% mniej), socially useful work adopted 31 Unemployment (the 68,7% mniej). No one has przygotowanie zawodowe dorosłych (tak samo jak w listopadzie).

    Nikogo nie wyłączono z ewidencji bezrobotnych z powodu commencement of an individual program of social employment or social contract signing (tak samo jak w listopadzie).

    Z powodu unreasonably refuse to accept a proposal suitable work or other forms of assistance excluded from the register 242 Unemployment (w listopadzie – 324 osoby), while 28,6% Exemption (3351 osób)peoplecaused by confirming their readiness to work (w listopadzie było to odpowiednio: 25,5% i 3403 people).

    W grudniu 2012 roku powiatowe urzędy pracy w województwie kujawsko-pomorskim pozyskały 2254 propozycje wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (the 31,8% mniej niż w listopadzie i o 6,9% mniej niż w grudniu 2011 r.). This was:
– 379 availability of professional activation (w listopadzie – 603 proposals). This was: 361 propozycji stażu (o 189 mniej niż w listopadzie) i 18 propozycji odbywania prac społecznie użytecznych (o 35 mniej); there was a proposal of vocational training adults (tak samo jak w listopadzie).
– 1875 propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej; subsidized employment related to 559 one. Liczba propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej zmniejszyła się w odniesieniu do poprzedniego miesiąca o 30,7%. Spadek dotyczył zarówno propozycji zatrudnienia subsydiowanego (o 18,5%), jak i niesubsydiowanego (o 34,8%).

    Dla niepełnosprawnych zgłoszono 324 propozycje wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (w tym 18,8% na prace subsydiowincludingspan>), dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki – 16 propozycji (w tym 25,0% na stanowiska subsydiowane)

    W końcu miesiąca do dyspozycji bezrobotnych i poszukujących pracy pozostawało 1321 wolnych miejsc pracy i miejsca aktywizacji zawodowej. Na jedną propozycję przypadało 113 Unemployment.

    Od początku roku pozyskano 53 616 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (the 13,3% więcej niż w analogicznym okresie roku 2011).

    Według stanu w dniu 31 December 2012 roku w województwie kujawsko-pomorskim w podstawowych formach aktywizacji uczestniczyło łącznie 11 828 Unemployment (wobec 17 274 osób w końcu listopada), including:
– 121 bezrobotnych odbywało szkolenia (w listopadzie – 850 people),
– 4612 bezrobotnych odbywało staże (w listopadzie – 6915 people),
– 10 bezrobotnych odbywało przygotowanie zawodowe dorosłych (w listopadzie – także 10 people),
– 1256 osób pracowało w ramach prac interwencyjnych (w listopadzie – 1397 people),
– 792 osoby pracowały w ramach robót publicznych (w listopadzie – 2004 people),
– 349 osób było zatrudnionych przy pracach społecznie użytecznych (w listopadzie – 1676 people),
nikt nie odbywał szkolenia w ramach aktywnego poszukiwania pracy (w listopadzie – 25 people);
– 4688 osób zatrudnionych było w ramach refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy (w listopadzie – 4397 people).

    Więcej informacji o sytuacji na rynku pracy w regionie w grudniu 2012 r. znajduje się w Biuletynie Informacyjnym WUP w Toruniu „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” nr 12/2012

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance