The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Aktywizacja bezrobotnych w styczniu 2013 r. 15 February 2013 print

W styczniu 2013 the record PUP Kuyavian- wyłączono 10 469 Unemployment (the 10,6% mniej niż w grudniu, but 2,9% więcej niż w styczniu 2012 r.).

Work – 5213 people - were 49,8% general exemptions (w grudniu było to odpowiednio: 6215 persons and 53,1%). Zatrudnienie niesubsydiowane podjęło 4860 bezrobotnych (o 8,0% więcej niż w grudniu), natomiast zatrudnienie subsydiowane – 353 osoby (o 79,4% mniej). Intervention work started 56 osób (o 50 osób mniej niż w grUnemployment), natomiast roboty publiczne – 116 osób (o 45 osób mpeople/span>). W styczniu 29 bezrobotnych zostało wyłączonych z ewidencji z powodu podjęcia działalności gospodarczej (w grudniu – 323 osoby), a 145 osób podjęło pracę dzięki refundacji pracodawcom kosztów zatrudnienia bezrobotnego (wobec 693 osób w grudniu). Others took the form of subsidized employment 7 bezrobotnych (w grudniu – 430 osób, w tym były również osoby podejmujące działalność gospodarczą dzięki dotacjom z działania 6.2  PO KL w ramach projektu systemowego „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego”, w styczniu takich osób nie było).

Due Start training z ewidencji wyłączono 25 Unemployment (the 87,2% mniej niż w grudniu), internships started 432 Unemployment (the 9,1% mniej), prace społecznie użyteczne adopted 297 Unemployment (the 266 people, czyli 858,1% more). No one has adult vocational training (tak samo jak w grudniu).

Due rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego the number of registered unemployed disabled 23 Unemployment (w grudniu nie było takich osób).

Due unreasonably refuse to accept a proposal suitable work or other forms of assistance excluded from the register 168 Unemployment (w grudniu – 242 osoby), while 28,1% Exemption (2942 osoby)peoplecaused by confirming their readiness to work (w grudniu było to odpowiednio: 28,6% i 3351 people).

W styczniu 2013 roku powiatowe urzędy pracy w województwie kujawsko-pomorskim pozyskały 4605 proposals vacancies and of professional activation (the 104,3% więcej niż w grudniu i o 39,4% więcej niż w styczniu 2012 r.). Były to:
– 2242 wolne miejsca aktywizacji zawodowej (w grudniu – 379 propozycji, in January 2012 r. – 1188). This was: 1473 propozycje stażu (o 1112 więcej niż w grudniu i othe/span> 790 więcej niż w styczniu ub. r.) i 769 propozycji odbywania prac społecznie użytecznych (o 751 więcej niż w grudniu i o 264 więcej niż w styczniu 2012 r.); there was a proposal of vocational training adults (tak samo jak w grudniu i tak samo jak przed rokiem);
– 2363 offers of employment or other gainful activity; zatrudnienia subsydiowanego dotyczyły 374 one. Liczba propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej wzrosła w odniesieniu do poprzedniego miesiąca o 26,0%, a w odniesieniu do stycznia 2012 r. -Point / span & gt; 11,7%. Wzrost dotyczył propozycji zatrudnienia niesubsydiowanego (the 51,1% w stosunku do grudnia i 9,1% w odniesieniu do stycznia 2012 r.), natomiast liczba propozycji na zatrudnienie subsydiowane zmniejszyła się o 33,1% w stosunku do grudnia, ale wzrosła o 28,1% w stosunku do stycznia 2012 r.
For people with disabilities reported 465 proposals vacancies and of professional activation (including 50,8% in the form of subsidized), dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki – 3 proposals (wszystkie na stanowiska niesubsydiowane).

W końcu miesiąca do dyspozycji bezrobotnych i poszukujących pracy pozostawało 2858 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Na jedną propozycję przypadało 56 Unemployment.

Według stanu w dniu 31 January 2013 roku w województwie kujawsko-pomorskim w podstawowych formach aktywizacji uczestniczyło łącznie 10 644 Unemployment (wobec 11 828 osób w końcu grudnia 2012 r.), including:
 100 bezrobotnych odbywało szkolenia (w grudniu – 121 people),
 4190 bezrobotnych odbywało staże (w grudniu – 4612 people),
 9 bezrobotnych odbywało przygotowanie zawodowe dorosłych (w grudniu –10 osób),
 1124 osoby pracowały w ramach prac interwencyjnych (w grudniu – 1256 people),
 328 osób pracowało w ramach robót publicznych (w grudniu – 792 people),
 495 osób było zatrudnionych przy pracach społecznie użytecznych (w grudniu – 349 people),
 16 osób odbywało szkolenia w ramach aktywnego poszukiwania pracy (w grudniu – nikt);
 4382 osoby zatrudnione były w ramach refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy (w grudniu – 4688 people).

Więcej informacji o sytuacji na rynku pracy w regionie w styczniu 2013 r. znajduje się w Biuletynie Informacyjnym WUP w Toruniu „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” nr 01/2013 w zakładce PUBLIKACJE – BIULETYNY INFORMACYJNE – ZA ROK 2013

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance