La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Aktywizacja bezrobotnych w styczniu 2013 r. 15 Février 2013 imprimer

W styczniu 2013 roku z rejestrów PUP w województwie kujawsko-pomorskim wyłączono 10 469 bezrobotnych (la 10,6% mniej niż w grudniu, d'un 2,9% więcej niż w styczniu 2012 r.).

Podjęcia pracy - 5213 personnes - étaient 49,8% exemptions générales (w grudniu było to odpowiednio: 6215 osób i 53,1%). Zatrudnienie niesubsydiowane podjęło 4860 bezrobotnych (o 8,0% więcej niż w grudniu), natomiast zatrudnienie subsydiowane – 353 osoby (o 79,4% mniej). Prace interwencyjne rozpoczęło 56 osób (o 50 bezrobotnych="tr_" id="tr_14" data-token="b3PDs2IgbW5pZWogbmnFvCB3IGdydWRuaXU," data-source="">osób mniej niż w grudniu), natomiast roboty pupersonnesne – 116 osób (o 45 osób mniej). W styczniu 29 bezrobotnych zostało wyłączonych z ewidencji z powodu podjęcia działalności gospodarczej (w grudniu – 323 osoby), a 145 osób podjęło pracę dzięki refundacji pracodawcom kosztów zatrudnienia bezrobotnego (wobec 693 osób w grudniu). Inne formy zatrudnienia subsydiowanego podjęło 7 bezrobotnych (w grudniu – 430 osób, w tym były również osoby podejmujące działalność gospodarczą dzięki dotacjom z działania 6.2  PO KL w ramach projektu systemowego „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego”, w styczniu takich osób nie było).

Z powodu rozpoczęcia szkolenia z ewidencji wyłączono 25 bezrobotnych (la 87,2% mniej niż w grudniu), staże rozpoczęło 432 bezrobotnych (la 9,1% mniej), prace społecznie użyteczne podjęło 297 bezrobotnych (la 266 personnes, czyli 858,1% PLUS DE). Nikt nie podjął przygotowania zawodowego dorosłych (tak samo jak w grudniu).

Z powodu rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego z ewidencji bezrobotnych wyłączono 23 bezrobotnych (w grudniu nie było takich osób).

Z powodu odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy wyłączono z ewidencji 168 bezrobotnych (w grudniu – 242 osoby), natomiast 28,1% wyłączeń (2942 osoby) spowodowane zostało niepotwierdzeniem gotowości do podjęcia pracy (w grudniu było to odpowiednio: 28,6% i 3351 personnes).

W styczniu 2013 roku powiatowe urzędy pracy w województwie kujawsko-pomorskim pozyskały 4605 propozycji wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (la 104,3% więcej niż w grudniu i o 39,4% więcej niż w styczniu 2012 r.). Były to:
 2242 wolne miejsca aktywizacji zawodowej (w grudniu – 379 propozycji, en Janvier 2012 r. - 1188). Było to: 1473 propozycje stażu (o 1112 więcej niż w grudniu i ola/span> 790 więcej niż w styczniu ub. r.) i 769 propozycji odbywania prac społecznie użytecznych (o 751 więcej niż w grudniu i o 264 więcej niż w styczniu 2012 r.); nie było propozycji odbywania przygotowania zawodowego dorosłych (tak samo jak w grudniu i tak samo jak przed rokiem);
 2363 propozycje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej; zatrudnienia subsydiowanego dotyczyły 374 z nich. Liczba propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej wzrosła w odniesieniu do poprzedniego miesiąca o 26,0%, a w odniesieniu do stycznia 2012 r. – o 11,7%. Wzrost dotyczył propozycji zatrudnienia niesubsydiowanego (la 51,1%rw stosunku do grudnia i 9,1% w odniesieniu do stycznia 2012 r.), natomiast liczba propozycji na zatrudnienie subsydiowane zmniejszyła się o 33,1% w stosunku do grudnia, ale wzrosła o 28,1% w stosunku do stycznia 2012 r.
Dla niepełnosprawnych zgłoszono 465 propozycji wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (w tym 50,8% na formy subsydiowane), dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki – 3 propozycje (wszystkie na stanowiska niesubsydiowane).

W końcu miesiąca do dyspozycji bezrobotnych i poszukujących pracy pozostawało 2858 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Na jedną propozycję przypadało 56 bezrobotnych.

Według stanu w dniu 31 Janvier 2013 roku w województwie kujawsko-pomorskim w podstawowych formach aktywizacji uczestniczyło łącznie 10 644 bezrobotnych (wobec 11 828 osób w końcu grudnia 2012 r.), w tym:
 100 bezrobotnych odbywało szkolenia (w grudniu – 121 personnes),
 4190 bezrobotnych odbywało staże (w grudniu – 4612 personnes),
 9 bezrobotnych odbywało przygotowanie zawodowe dorosłych (w grudniu –10 osób),
 1124 osoby pracowały w ramach prac interwencyjnych (w grudniu – 1256 personnes),
 328 osób pracowało w ramach robót publicznych (w grudniu – 792 personnes),
 495 osób było zatrudnionych przy pracach społecznie użytecznych (w grudniu – 349 personnes),
 16 osób odbywało szkolenia w ramach aktywnego poszukiwania pracy (w grudniu – nikt);
 4382 osoby zatrudnione były w ramach refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy (w grudniu – 4688 personnes).

Więcej informacji o sytuacji na rynku pracy w regionie w styczniu 2013 r. znajduje się w Biuletynie Informacyjnym WUP w Toruniu „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” nr 01/2013 w zakładce PUBLIKACJE – BIULETYNY INFORMACYJNE – ZA ROK 2013

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale