Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Informacja o Poddziałaniu 6.1.3 22 Februar 2013 drucken

VON 20 Dezember 2012 roku w Wojewódzkim Urzędzie Pracy trwał nabór i ocena tzw. „projektów systemowych” powiatowych urzędów pracy realizowanych na podstawie wieloletnich umów ramowych podpisanych w 2008 r. w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Źródłem finansowania tych projektów są w 85% środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, a w 15% z Funduszu Pracy.

Z uwagi na bardzo trudną sytuację na rynku pracy, WUP, działając w imieniu Samorządu Województwa i w oparciu o uchwałę Zarządu Województwa, przeznaczył na realizację tych projektów w 2013 roku ponad 104 mln zł. Środki dostępne dla poszczególnych powiatów zostały podzielone z wykorzystaniem kryteriów ustalonych przez Sejmik Województwa, uwzględniających m.in. skalę bezrobocia, udział grup znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (w tym absolwentów szkół) oraz liczbę podjęć pracy.

Dzięki tym środkom w bieżącym roku pomoc otrzyma blisko 15 tysięcy osób  bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy naszego województwa. Wśród nich znajdzie się ok. 6000 osób do 30 roku życia (w tym ok. 3000 absolwentów szkół) oraz ok. 1500 osób powyżej 50 roku życia, którym najtrudniej odnaleźć się na rynku pracy.

Podpisanie umów o dofinansowanie „projektów systemowych” pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy a powiatowymi urzędami pracy miało miejsce w dniu 20 lutego br. Projekty te zakładają wsparcie osób bezrobotnych z wykorzystaniem instrumentów i usług określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w tym głównie: staży, szkoleń zawodowych, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, prac interwencyjnych i wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy. Zapewniają też kompleksowe wsparcie w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego. W wyniku uczestnictwa w tych projektach minimum 45% bezrobotnych podejmie zatrudnienie.

Od początku realizacji PO KL do końca 2012 r. w ramach „projektów systemowych” powiatowe urzędy pracy udzieliły wsparcia już ponad 60 600 osobom bezrobotnym.

Pobierz: Wykresy przedstawiające planowane wsparcie

Pobierz: Zestawienie zawartych aneksów do umów ramowych

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung