The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Informacja o Poddziałaniu 6.1.3 22 February 2013 print

From 20 December 2012 roku w Wojewódzkim Urzędzie Pracy trwał nabór i ocena tzw. „projektów systemowych” powiatowych urzędów pracy realizowanych na podstawie wieloletnich umów ramowych podpisanych w 2008 r. w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Źródłem finansowania tych projektów są w 85% środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, a w 15% z Funduszu Pracy.

Z uwagi na bardzo trudną sytuację na rynku pracy, VLO, działając w imieniu Samorządu Województwa i w oparciu o uchwałę Zarządu Województwa, przeznaczył na realizację tych projektów w 2013 roku ponad 104 mln zł. Środki dostępne dla poszczególnych powiatów zostały podzielone z wykorzystaniem kryteriów ustalonych przez Sejmik Województwa, uwzględniających m.in. skalę bezrobocia, udział grup znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (w tym absolwentów szkół) oraz liczbę podjęć pracy.

Dzięki tym środkom w bieżącym roku pomoc otrzyma blisko 15 tysięcy osób  bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy naszego województwa. Wśród nich znajdzie się ok. 6000 osób do 30 years (w tym ok. 3000 absolwentów szkół) oraz ok. 1500 osób powyżej 50 years, którym najtrudniej odnaleźć się na rynku pracy.

Podpisanie umów o dofinansowanie „projektów systemowych” pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy a powiatowymi urzędami pracy miało miejsce w dniu 20 lutego br. Projekty te zakładają wsparcie osób bezrobotnych z wykorzystaniem instrumentów i usług określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w tym głównie: staży, szkoleń zawodowych, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, prac interwencyjnych i wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy. Zapewniają też kompleksowe wsparcie w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego. W wyniku uczestnictwa w tych projektach minimum 45% bezrobotnych podejmie zatrudnienie.

Od początku realizacji PO KL do końca 2012 r. w ramach „projektów systemowych” powiatowe urzędy pracy udzieliły wsparcia już ponad 60 600 osobom bezrobotnym.

Download: Wykresy przedstawiające planowane wsparcie

Download: Zestawienie zawartych aneksów do umów ramowych

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance