La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Informacja o Poddziałaniu 6.1.3 22 Février 2013 imprimer

À partir de 20 Décembre 2012 roku w Wojewódzkim Urzędzie Pracy trwał nabór i ocena tzw. „projektów systemowych” powiatowych urzędów pracy realizowanych na podstawie wieloletnich umów ramowych podpisanych w 2008 r. w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Źródłem finansowania tych projektów są w 85% środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, a w 15% z Funduszu Pracy.

Z uwagi na bardzo trudną sytuację na rynku pracy, WUP, działając w imieniu Samorządu Województwa i w oparciu o uchwałę Zarządu Województwa, przeznaczył na realizację tych projektów w 2013 roku ponad 104 mln zł. Środki dostępne dla poszczególnych powiatów zostały podzielone z wykorzystaniem kryteriów ustalonych przez Sejmik Województwa, uwzględniających m.in. skalę bezrobocia, udział grup znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (w tym absolwentów szkół) oraz liczbę podjęć pracy.

Dzięki tym środkom w bieżącym roku pomoc otrzyma blisko 15 tysięcy osób  bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy naszego województwa. Wśród nich znajdzie się ok. 6000 osób do 30 roku życia (w tym ok. 3000 absolwentów szkół) oraz ok. 1500 osób powyżej 50 roku życia, którym najtrudniej odnaleźć się na rynku pracy.

Podpisanie umów o dofinansowanie „projektów systemowych” pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy a powiatowymi urzędami pracy miało miejsce w dniu 20 lutego br. Projekty te zakładają wsparcie osób bezrobotnych z wykorzystaniem instrumentów i usług określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w tym głównie: staży, szkoleń zawodowych, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, prac interwencyjnych i wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy. Zapewniają też kompleksowe wsparcie w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego. W wyniku uczestnictwa w tych projektach minimum 45% bezrobotnych podejmie zatrudnienie.

Od początku realizacji PO KL do końca 2012 r. w ramach „projektów systemowych” powiatowe urzędy pracy udzieliły wsparcia już ponad 60 600 osobom bezrobotnym.

Pobierz: Wykresy przedstawiające planowane wsparcie

Pobierz: Zestawienie zawartych aneksów do umów ramowych

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale