The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Increasing the allocation for the contest 10-6.1.1-2012 27 February 2013 print

Marshal's Office Kujawsko – Pomorskiego podjął decyzję o zwiększeniu alokacji na konkurs nr 10/6.1.1/2012 announced in December 2012 r. przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu  dla Submeasures 6.1.1 Support for the unemployed in the regional labor market w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Pula dostępnych środków została zwiększona z kwoty 7 mln zł do 12 mln zł, co umożliwi dofinansowanie minimum 22 kompleksowych projektów, zakładających realizację: warsztatów z zakresu poruszania się po rynku pracy, guidance, szkoleń prowadzących do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, staży/praktyk zawodowych w miejscu pracy oraz pośrednictwa pracy.Projekty, które uzyskają dofinansowanie, są skierowane do ponad 800 osób niepracujących – głównie kobiet, older people (50-64 lata) oraz osób niepełnosprawnych. Zwiększenie alokacji pozwoli na objęcie pomocą większej liczby osób pozostających bez zatrudnienia, dzięki czemu zwiększą się również ich szanse na podjęcie pracy. W ramach podpisanych umów beneficjenci będą musieli zagwarantować tzw. efektywność zatrudnieniową (tj. zatrudnienie) na poziomie minimum 30% – w przypadku projektów skierowanych do osób należących do grup najbardziej defaworyzowanych na rynku pracy (m.in. Disabled, czy w wieku 50-64 lata), a 45% – w przypadku pozostałych uczestników projektu.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance