The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Preliminary information on the situation on the labor market in Kujawsko-Pomorskie in February 2013 r. 8 March 2013 print

    • Number of unemployed

      Jak wynika ze wstępnych meldunków przekazanych przez powiatowe urzędy pracy, at the end of February 2013 r. in Kujawsko-Pomorskie remained registered 161 754 Unemployment. This was 2725 people (1,7%) więcej niż w końcu poprzedniego miesiąca i o 10 245 osób (6,8%) więcej niż w końcu lutego 2012 roku. In February 2012 roku liczba bezrobotnych w odniesieniu do poprzedniego miesiąca wzrosła w województwie o 3244 osoby (2,2%).

      Według informacji zamieszczonych na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu lutego 2013 r. wyniosła 2 337,4 thousand. people i w odniesieniu do stycznia wzrosła o 1,8% (w roku 2012 wzrost wyniósł 2,2%).

        Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MPiPS.

        W lutym 2013 r., w odniesieniu do poprzedniego miesiąca, wzrost liczby bezrobotnych wystąpił w 18 powiatach województwa: from 1 osoby w powiecie bydgoskim do 602 osób w Bydgoszczy. W powiecie grudziądzkim liczba bezrobotnych nie zmieniła się, a w 4 powiatach odnotowano spadek liczby bezrobotnych: w powiecie radziejowskim o 15 osób, sępoleńskim o 30 osób, wąbrzeskim o 58 osób i lipnowskim o 60 osób.

    • Number of job vacancies and places professional activation

          W lutym 2013 r. powiatowe urzędy pracy w województwie kujawsko-pomorskim pozyskały 6363 vacancies and of professional activation, o 1758 więcej niż w ubiegłym miesiącu i o 3331 więcej niż w lutym 2012 r.

Załącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

How would you rate this page?
Thanks for voting

Featured

  • Praca w WUP Toru
    Course work in the VLO
  • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
    Equal opportunities in the labor market for people 50+
  • Sieć Europejskich Ofert Pracy
    European Network Job
  • Główny Urząd Statystyczny
    Central Statistical Office
  • Instrument Szybkiego Reagowania
    Rapid Response Instrument
  • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
    Registry operators of employment agencies
  • Państwowa Inspekcja Pracy
    National Labour Inspectorate
  • Kapitał Ludzki
    Human Capital
  • powroty.gov.pl
    powroty.gov.pl
  • Publiczne służby zatrudnienia
  • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
    Register of Training Institutions
  • Rynek Pracy pod Lupą
    Labour Market at Lupa
  • Zielona Linia
    The Green Line
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
    Social Insurance