Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Aktywizacja bezrobotnych w lutym 2013 r. 14 März 2013 drucken

W lutym 2013 roku z rejestrów PUP w województwie kujawsko-pomorskim wyłączono 12 526 bezrobotnych (die 19,6% mehr als im Vormonat und die 19,8% więcej niż w lutym 2012 r.).

Podjęcia pracy - 5272 osoby – stanowiły 42,1% die Gesamtzahl der Ausnahmen (w styczniu było to odpowiednio: 5213 osób i 49,8%). Zatrudnienie niesubsydiowane podjęło 4788 bezrobotnych (o 1,5% mniej niż w styczniu), natomiast zatrudnienie subsydiowane – 484 osoby (o 37,1% więcej). Prace interwencyjne rozpoczęło 117 osób (o 61 osób więcej niż w styczniu), natomiast roboty publiczne – 206 osób (die 90 osób więcej). W lutym 42 bezrobotnych zostało wyłączonych z ewidencji z powodu podjęcia działalności gospodarczej (w styczniu – 29 osób), a 109 osób podjęło pracę dzięki refundacji pracodawcom kosztów zatrudnienia bezrobotnego (wobec 145 osób w styczniu). Inne formy zatrudnienia subsydiowanego podjęło 10 bezrobotnych (w styczniu – 7 osób); podobnie jak w styczniu nie było w tym osób podejmujących działalność gospodarczą dzięki dotacjom z działania 6.2  PO KL w ramach projektu systemowego „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego”.

Z powodu rozpoczęcia szkolenia z ewidencji wyłączono 334 bezrobotnych (die 309 osób więcej niż w styczniu), staże rozpoczęło 1647 bezrobotnych (die 1215 osób więcej), prace społecznie użyteczne podjęło 626 bezrobotnych (die 329 osób więcej). Nikt nie podjął przygotowania zawodowego dorosłych (tak samo jak w styczniu).

Z powodu rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego z ewidencji bezrobotnych wyłączono 10 bezrobotnych (w styczniu – 23 Menschen).

Z powodu odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy wyłączono z ewidencji 225 bezrobotnych (w styczniu – 168 osób), natomiast 24,5% wyłączeń (3073 Menschen) spowodowane zostało niepotwierdzeniem gotowości do podjęcia pracy (w styczniu było to odpowiednio: 28,1% ich 2942 Menschen).

W lutym 2013 roku do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim zgłoszono 6403 wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej (die 39,0% więcej niż w poprzednim miesiącu i o 111,2% więcej niż w lutym 2012 r.). Było to:

      3250 wolnych miejsc aktywizacji zawodowej (w przed miesiącem – 2242 propozycje, w lutym 2012 r. - 666). Wśród nich było 2266 propozycji stażu (die 793 więcej niż w poprzednim miesiacu i o 1721 więcej niż w lutym ub. r.) ich 984 propr.ycje odbywania prac społecznie użytecznych (o 215 więcej niż w poprzednim miesiącu i o 863 więcej niż w lutym 2012 r.); nie było propozycji odbywania przygotowania zawodowego dorosłych (tak samo jak w poprzednim miesiącu i tak samo jak przed rokiem);

      3153 propozycje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej; zatrudnienia subsydiowanego dotyczyło 861 z nich. Liczba propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej wzrosła w odniesieniu do poprzedniego miesiąca o 33,4% (790 miejsc), a w odniesieniu do lutego 2012 r. o 33,3% (787 miejsc). Wzrost dotyczył zarówno propozycji zatrudnienia niesubsydiowanego (o 15,2% w stosunku do poprzedniego miesiąca i 20,9% w odniesieniu do lutego 2012 r.), jak i propozycji na zatrudnienie subsydiowane (o 130,2% w stosunku do poprzedniego miesiąca i o 83,2% w stosunku do lutego 2012 r.).

Dla niepełnosprawnych zgłoszono 397 propozycji wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (w tym 133 na formy subsydiowaw tympan>), dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki – 12 propozycje (w tym 2 na formy subsydiowane).

Od początku roku powiatowe urzędy pracy w województwie kujawsko-pomorskim pozyskały 11 008 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (die 73,8% więcej niż w analogicznym okresie roku 2012).

W końcu lutego do dyspozycji bezrobotnych i poszukujących pracy pozostawały 3232 wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej. Na jedną propozycję przypadało 50 bezrobotnych.

Więcej informacji o sytuacji na rynku pracy w regionie w lutym 2013 r. znajduje się w Biuletynie Informacyjnym WUP w Toruniu „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” nr 02/2013 w zakładce URZĄD - PUBLIKACJE – BIULETYNY INFORMACYJNE – ZA ROK 2013

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung