La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

L'activation des chômeurs en Février 2013 r. 14 Mars 2013 imprimer

En Février 2013 roku z rejestrów PUP w województwie kujawsko-pomorskim wyłączono 12 526 bezrobotnych (la 19,6% plus que le mois précédent et le 19,8% de plus qu'en Février 2012 r.).

Podjęcia pracy - 5272 personnes - ont été 42,1% exemptions générales (w styczniu było to odpowiednio: 5213 osób i 49,8%). Zatrudnienie niesubsydiowane podjęło 4788 bezrobotnych (o 1,5% mniej niż w styczniu), natomiast zatrudnienie subsydiowane – 484 osoby (o 37,1% więcej). Prace interwencyjne rozpoczęło 117 osób (o 61 osób więcej niż w styczniu), natomiast roboty publiczne – 206 osób (la 90 osób więcej). W lutym 42 bezrobotnych zostało wyłączonych z ewidencji z powodu podjęcia działalności gospodarczej (w styczniu – 29 osób), a 109 osób podjęło pracę dzięki refundacji pracodawcom kosztów zatrudnienia bezrobotnego (wobec 145 osób w styczniu). Inne formy zatrudnienia subsydiowanego podjęło 10 bezrobotnych (w styczniu – 7 osób); podobnie jak w styczniu nie było w tym osób podejmujących działalność gospodarczą dzięki dotacjom z działania 6.2  PO KL w ramach projektu systemowego „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego”.

Z powodu rozpoczęcia szkolenia z ewidencji wyłączono 334 bezrobotnych (la 309 osób więcej niż w styczniu), staże rozpoczęło 1647 bezrobotnych (la 1215 osób więcej), prace społecznie użyteczne podjęło 626 bezrobotnych (la 329 osób więcej). Nikt nie podjął przygotowania zawodowego dorosłych (tak samo jak w styczniu).

Z powodu rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego z ewidencji bezrobotnych wyłączono 10 bezrobotnych (w styczniu – 23 personnes).

Z powodu odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy wyłączono z ewidencji 225 bezrobotnych (w styczniu – 168 osób), natomiast 24,5% wyłączeń (3073 personnes) spowodowane zostało niepotwierdzeniem gotowości do podjęcia pracy (w styczniu było to odpowiednio: 28,1% i 2942 personnes).

En Février 2013 roku do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim zgłoszono 6403 wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej (la 39,0% więcej niż w poprzednim miesiącu i o 111,2% więcej niż w lutym 2012 r.). Było to:

      3250 wolnych miejsc aktywizacji zawodowej (w przed miesiącem – 2242 propozycje, w lutym 2012 r. - 666). Wśród nich było 2266 propozycji stażu (la 793 więcej niż w poprzednim miesiacu i o 1721 więcej niż w lutym ub. r.) i 984 propozr.je odbywania prac społecznie użytecznych (o 215 więcej niż w poprzednim miesiącu i o 863 więcej niż w lutym 2012 r.); nie było propozycji odbywania przygotowania zawodowego dorosłych (tak samo jak w poprzednim miesiącu i tak samo jak przed rokiem);

      3153 propozycje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej; zatrudnienia subsydiowanego dotyczyło 861 z nich. Liczba propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej wzrosła w odniesieniu do poprzedniego miesiąca o 33,4% (790 miejsc), a w odniesieniu do lutego 2012 r. o 33,3% (787 miejsc). Wzrost dotyczył zarówno propozycji zatrudnienia nieslabsydiowanego (o 15,2% w stosunku do poprzedniego miesiąca i 20,9% w odniesieniu do lutego 2012 r.), jak i propozycji na zatrudnienie subsydiowane (o 130,2% w stosunku do poprzedniego miesiąca i o 83,2% w stosunku do lutego 2012 r.).

Dla niepełnosprawnych zgłoszono 397 propozycji wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (w tym 133 na formy subsydiowane), dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki – 12 propozycje (w tym 2 na formy subsydiowane).

Od początku roku powiatowe urzędy pracy w województwie kujawsko-pomorskim pozyskały 11 008 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (la 73,8% więcej niż w analogicznym okresie roku 2012).

W końcu lutego do dyspozycji bezrobotnych i poszukujących pracy pozostawały 3232 wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej. Na jedną propozycję przypadało 50 bezrobotnych.

Więcej informacji o sytuacji na rynku pracy w regionie w lutym 2013 r. znajduje się w Biuletynie Informacyjnym WUP w Toruniu „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” nr 02/2013 w zakładce URZĄD - PUBLIKACJE – BIULETYNY INFORMACYJNE – ZA ROK 2013

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale