The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Redundancies at Sharp Manufacturing Poland – information meetings 5 April 2013 print

W dniach 22, 27 brand 2013 the employees of the Centre for Information and Career Planning in Torun attended briefings with staff redundant Sharp Manufacturing Company based in Poland Ostaszewo.

Spotkania, przy współudziale Powiatowych Urzędów Pracy dla miasta Torunia oraz Powiatu Toruńskiego, miały na celu poinformowanie zwalnianych pracowników o przysługujących im uprawnieniach, formach wsparcia doradczego oraz instrumentach rynku pracy. Pracownicy firmy Sharp byli również informowani o wysokościach przysługujących im zasiłków dla bezrobotnych, a także terminach i możliwościach rejestracji w Powiatowych Urzędach Pracy (w związku ze skróconym okresem wypowiedzenia jakiemu podlegają). Pomocą zostało objętych 211 people.

           Do Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Toruniu zgłaszają się pierwsze zwalniane osoby, które przebywają na tzw. „postojowym”, w celu uzyskania porady, przygotowania lub weryfikacji dokumentów aplikacyjnych,  uzyskania informacji o lokalnym rynku pracy oraz zapoznania się z ofertą szkoleniową i aktualnymi ofertami pracy. Centrum zaproponowało zwalnianym również pomoc w formie informacji na odległość oraz przesyłania skategoryzowanych ofert pracy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance