Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Aktivierung der Arbeitslosen März 2013 r. 12 April 2013 drucken

Im März 2013 roku z rejestrów PUP w województwie kujawsko-pomorskim wyłączono 17 329 bezrobotnych (die 38,3% mehr als im Vormonat und die 17,2% mehr als im März 2012 r.).

Podjęcia pracy - 7278 Menschen - waren 42,0% die Gesamtzahl der Ausnahmen (w lutym było to odpowiednio: 5272 osoby i 42,1%). Zatrudnienie niesubsydiowane podjęło 6065 bezrobotnych (o 26,7% więcej niż w lutym), natomiast zatrudnienie subsydiowane – 1213 osób (o 150,6% więcej). Prace interwencyjne rozpoczęło 296 osób (o 179 osób więcej niż w lutym), natomiast roboty publiczne – 692 osoby (die 486 osób więcej). W marcu 43 bezrobotnych zostało wyłączonych z ewidencji z powodu podjęcia działalności gospodarczej (w lutym – 42 osoby), a 179 osób podjęło pracę dzięki refundacji pracodawcom kosztów zatrudnienia bezrobotnego (wobec 109 osób w lutym). Inne formy zatrudnienia subsydiowanego podjęło 3 bezrobotnych (w lutym – 10 osób); podobnie jak w lutym nie było w tym osób podejmujących działalność gospodarczą dzięki dotacjom z działania 6.2  PO KL w ramach projektu systemowego „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego”.

Z powodu rozpoczęcia szkolenia z ewidencji wyłączono 916 bezrobotnych (die 582 osoby więcej niż w lutym), staże rozpoczęło 2909 bezrobotnych (die 1262 osoby więcej), prace społecznie użyteczne podjęło 1003 bezrobotnych (die 377 osób więcej). Nikt nie podjął przygotowania zawodowego dorosłych (tak samo jak w lutym).

Z powodu rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego z ewidencji bezrobotnych wyłączono 42 bezrobotnych (w lutym – 10 Menschen).

Z powodu odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy wyłączono z ewidencji 394 bezrobotnych (w lutym – 225 osób), natomiast 20,2% wyłączeń (3496 Menschen) spowodowane zostało niepotwierdzeniem gotowości do podjęcia pracy (w lutym było to odpowiednio: 24,5% ich 3073 Menschen).

Im März 2013 roku zgłoszono 6806 takich propozycji (die 6,3% więcej niż w poprzednim miesiącu i o 6,2% więcej niż w marcu 2012 r.). Było to:

      3589 wolnych miejsc aktywizacji zawodowej (w lutym – 3250 propozycji, w marcu 2012 r. - 3266). Wśród nich było 2685 propozycji stażu (die 419 więcej niż w poprzednim miesiącu i o 905 więcej niż w marcu ub. r.) ich 904 (o 80 mniej niż w poprzednim miesiącu i o 582 mniej niż w marcu 2012 r.); nie było propozycji odbywania przygotowania zawodowego dorosłych (tak samo jak w poprzednim miesiącu i tak samo jak przed rokiem);

      3217 propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (1231 na zatrudnienie subsydiowane i 1986 na zatrudnienie niesubsydiowane). Liczba propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej wzrosła w odniesieniu do poprzedniego miesiąca o 2,0% (64 miejsca), a w odniesieniu do lutego 2012 r. o 2,3% (73 miejdieca). Wzrost dotyczył jedynie propozycji zatrudnienia subsydiowanego (o 43,0% w stosunku do poprzedniego miesiąca i 18,5% w odniesieniu do marca 2012 r.). Liczba propozycji na zatrudnienie niesubsydiowane zmniejszyła się o 13,4% w stosunku do poprzedniego miesiąca i o 5,7% w stosunku do marca 2012 r.).

Od początku roku powiatowe urzędy pracy w województwie kujawsko-pomorskim pozyskały 17 814 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (die 39,8% więcej niż w analogicznym okresie roku 2012).

W końcu miesiąca do dyspozycji bezrobotnych i poszukujących pracy pozostawało 2785 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Na jedną propozycję przypadało 57 bezrobotnych.

Więcej informacji o sytuacji na rynku pracy w regionie w marcu 2013 r. znajduje się w Biuletynie Informacyjnym WUP w Toruniu „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” nr 03/2013 w zakładce http://wup.torun.pl/urzad/publikacje/

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung