La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Kształcenie zawodowe a rynek pracy. 15 Avril 2013 imprimer

Szkoły prowadzące kształcenie zawodowe mają ustawowy obowiązek wystąpienia o opinię powiatowej i wojewódzkiej rady zatrudnienia co do zgodności kształcenia z potrzebami lokalnego rynku pracy.

W pierwszym kwartale 2013 roku odbyły się dwa posiedzenia Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia, na których opiniowano wnioski szkół o uruchomienie w roku szkolnym 2013/2014 kształcenia w kilkunastu zawodach.

Od początku 2013 année 57 szkół złożyło takie wnioski. Na potrzeby ich opiniowania  przez Wojewódzką Radę Zatrudnienia doradcy zawodowi z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej przygotowali 154 opinie uzasadniające potrzebę lub jej brak, do prowadzenia kształcenia we wnioskowanych zawodach. Członkowie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia posiłkując się tymi opracowaniami decydowali, czy kształcenie w danym zawodzie jest zasadne, czy też nie. Bazę informacji o zawodach która jest podstawą do opracowań dla Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia można znaleźć tutaj.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale