Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Informationen über die Arbeitslosen 30 das Alter Kujawien-in 2012 Jahr 18 April 2013 drucken

Bitte seien geraten, das erschien in der Publikation dot. der Arbeitsmarkt unter dem Titel: Informationen über die Arbeitslosen 30 das Alter Kujawien-in 2012 Jahr, das war in der Abteilung für Forschung und Analyse des Provincial Arbeitsamt in Thorn vorbereitet. Zapraszamy do zapoznania się z niniejszym opracowaniem celem ewentualnego wykorzystania zawartych w nich danych w uzasadnieniu potrzeby realizacji projektu w  składanych wnioskach o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu zamkniętego nr 11/6.1.1/2013 w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1 Unterstützung für die Arbeitslosen in den regionalen Arbeitsmarkt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w którym kryterium dostępu brzmi, iż  projekty powinny być skierowane w 100% do osób w wieku 15-30 lat, w tym 50% to osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung