The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Information about the unemployed 30 the age of Kuyavian-in 2012 year 18 April 2013 print

Please be advised, that appeared in the publication dot. the labor market under the title: Information about the unemployed 30 the age of Kuyavian-in 2012 year, which was prepared in the Department of Research and Analysis of the Provincial Labour Office in Toruń. Zapraszamy do zapoznania się z niniejszym opracowaniem celem ewentualnego wykorzystania zawartych w nich danych w uzasadnieniu potrzeby realizacji projektu w  składanych wnioskach o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu zamkniętego nr 11/6.1.1/2013 w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1 Support for the unemployed in the regional labor market Human Capital Operational Programme, w którym kryterium dostępu brzmi, iż  projekty powinny być skierowane w 100% do osób w wieku 15-30 years, including 50% to osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance