La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Informations sur les chômeurs 30 l'âge de Cujavie-in 2012 année 18 Avril 2013 imprimer

S'il vous plaît noter, qui a paru dans le point de publication. le marché du travail sous le titre: Informations sur les chômeurs 30 l'âge de Cujavie-in 2012 année, qui a été préparé dans le département de la recherche et de l'analyse de la Direction Provinciale du Travail à Toruń. Zapraszamy do zapoznania się z niniejszym opracowaniem celem ewentualnego wykorzystania zawartych w nich danych w uzasadnieniu potrzeby realizacji projektu w  składanych wnioskach o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu zamkniętego nr 11/6.1.1/2013 w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1 Soutien à l'emploi sur le marché du travail régional Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w którym kryterium dostępu brzmi, iż  projekty powinny być skierowane w 100% do osób w wieku 15-30 lat, w tym 50% to osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale