The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Preliminary information on the situation on the labor market in Kuyavian-May 2013 r. 11 June 2013 print

 • Number of unemployed

            Jak wynika ze wstępnych meldunków przekazanych przez powiatowe urzędy pracy, at the end of May 2013 r. in Kujawsko-Pomorskie remained registered 150 684 Unemployment. This was 4288 osób (2,8%) less than at the end of the previous month, but 9731 ospeople6,9%) więcej niż w końcu maja 2012 roku. W maju 2012 roku liczba bezrobotnych w odniesieniu do poprzedniego miesiąca zmniejszyła się w województwie o 3504 osoby (2,4%).

Według informacji zamieszczonych na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu maja 2013 r. wyniosła 2177,5 thousand. people i w odniesieniu do kwietnia zmniejszyła się o 3,5% (w analogicznym okresie w roku 2012 spadek wyniósł 2,8%).

Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MPiPS:

In May 2013 r., w odniesieniu do poprzedniego miesiąca, spadek liczby bezrobotnych wystąpił we wszystkich 23 powiatach województwa: from 1 osoby w powiecie mogileńskim do 542 osób w powiecie inowrocławskim.

 

 • Number of job vacancies and places professional activation

            W maju 2013 r. powiatowe urzędy pracy w województwie kujawsko-pomorskim pozyskały 5118 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, o 663 mniej niż w ubiegłym miesiącu, but 107 więcej niż w maju 2012 r.

Załącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance