Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Aktivierung der Arbeitslosen Mai 2013 r. 12 Juni 2013 drucken

Im Mai 2013 roku z rejestrów PUP w województwie kujawsko-pomorskim wyłączono 16 887 bezrobotnych (die 7,8% weniger als im Vormonat, aber 7,3% mehr als im Mai 2012 r.).

Podjęcia pracy - 7985 Menschen - waren 47,3% die Gesamtzahl der Ausnahmen (w kwietniu było to odpowiednio: 8351 osób i 45,6%). Zatrudnienie niesubsydiowane podjęło 6663 bezrobotnych (o 0,9% mniej niż w kwietniu), natomiast zatrudnienie subsydiowane – 1322 osoby (o 18,8% mniej). Prace interwencyjne rozpoczęło 217 osób (o 131 osób mniej niż w kwietniu), natomiast roboty publiczne – 560 osób (die 263 osoby mniej). Im Mai 130 bezrobotnych zostało wyłączonych z ewidencji z powodu podjęcia działalności gospodarczej (w kwietniu – 84 osoby), a 304 osoby podjęły pracę dzięki refundacji pracodawcom kosztów zatrudnienia bezrobotnego (wobec 341 osób w kwietniu). Inne formy zatrudnienia subsydiowanego (w tym działalność gospodarczą dzięki dotacjom z działania 6.2 PO KL w ramach projektu systemowego „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego”) podjęło 111 bezrobotnych (w kwietniu – 33 osoby).

Z powodu rozpoczęcia szkolenia z ewidencji wyłączono 999 bezrobotnych (o 369 osób mniej niż w kwietniu), staże rozpoczęło 1861 bezrobotnych (die 423 osoby mniej), prace społecznie użyteczne podjęło 412 bezrobotnych (die 326 osób mniej). Nikt nie rozpoczął przygotowania zawodowego dorosłych (w kwietniu – 6 Menschen).

Z powodu rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego z ewidencji bezrobotnych wyłączono 16 bezrobotnych (w kwietniu – 26 Menschen).

Z powodu odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy wyłączono z ewidencji 394 bezrobotnych (w kwietniu – 381 osób), natomiast 22,5% wyłączeń (3808 Menschen) spowodowane zostało niepotwierdzeniem gotowości do podjęcia pracy (w kwietniu było to odpowiednio: 19,9% ich 3648 Menschen).

Od początku roku powiatowe urzędy pracy w województwie kujawsko-pomorskim pozyskały 28 754 wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej (die 25,9% więcej niż w analogicznym okresie roku 2012).

Im Mai 2013 roku zgłoszono 5159 takich propozycji (die 10,8% weniger als im Vormonat, ale o 3,0% więcej niż w maju 2012 r.). Było to:

      1980 wolnych miejsc aktywizacji zawodowej (w kwietniu – 2322 propozycje, w maju 2012 r. - 1908). Wśród nich były 1644 propozycje stażu (die 253 weniger als im Vormonat, ale o 179 więcej niż w maju ub. r.), 335 r.opozycji odbywania prac społecznie użytecznych (o 84 mniej niż w poprzednim miesiącu i o 108 mniej niż w maju 2012 r.) oraz 1 propozycja odbywania przygotowania zawodowego dorosłych (w poprzednim miesiącu zgłoszono ich 6, w maju 2012 r. nie było takich propozycji);

      3179 propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (862 na zatrudnienie subsydiowane i 2317 na zatrudnienie niesubsydiowane). Liczba propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej zmniejszyła się w odniesieniu do poprzedniego miesiąca o 8,1% (280 miejsc) ale w odniesieniu do maja 2012 r. wzrosła o 2,4% (76 miejsc). Liczba propozycji na zatrudnienie niesubsydiowane wzrosła w stosunku do poprzedniego miesiąca o 2,6%, ale spadła w odniesieniu do maja 2012 r. die 4,3%. Liczba propozycji na zatrudnienie subsydiowane zmniejszyła się o 28,2% w stosunku do poprzedniego miesiąca, ale wzrosła o 26,2% w stosunku do maja 2012 r.).

W końcu miesiąca do dyspozycji bezrobotnych i poszukujących pracy pozostawało 2955 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Na jedną propozycję przypadało 51 bezrobotnych.

Więcej informacji o sytuacji na rynku pracy w regionie w maju 2013 r. znajduje się w Biuletynie Informacyjnym WUP w Toruniu „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” nr 05/2013 w zakładce http://wup.torun.pl/urzad/publikacje/

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung