La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Activation du chômage en mai 2013 r. 12 Juin 2013 imprimer

En mai 2013 roku z rejestrów PUP w województwie kujawsko-pomorskim wyłączono 16 887 bezrobotnych (la 7,8% moins que le mois précédent, d'un 7,3% de plus qu'en mai 2012 r.).

Podjęcia pracy - 7985 personnes - étaient 47,3% exemptions générales (w kwietniu było to odpowiednio: 8351 osób i 45,6%). Zatrudnienie niesubsydiowane podjęło 6663 bezrobotnych (o 0,9% mniej niż w kwietniu), natomiast zatrudnienie subsydiowane – 1322 osoby (o 18,8% mniej). Prace interwencyjne rozpoczęło 217 osób (o 131 osób mniej niż w kwietniu), natomiast roboty publiczne – 560 osób (la 263 osoby mniej). En mai 130 bezrobotnych zostało wyłączonych z ewidencji z powodu podjęcia działalności gospodarczej (w kwietniu – 84 osoby), a 304 osoby podjęły pracę dzięki refundacji pracodawcom kosztów zatrudnienia bezrobotnego (wobec 341 osób w kwietniu). Inne formy zatrudnienia subsydiowanego (w tym działalność gospodarczą dzięki dotacjom z działania 6.2 PO KL w ramach projektu systemowego „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego”) podjęło 111 bezrobotnych (w kwietniu – 33 osoby).

Z powodu rozpoczęcia szkolenia z ewidencji wyłączono 999 bezrobotnych (o 369 osób mniej niż w kwietniu), staże rozpoczęło 1861 bezrobotnych (la 423 osoby mniej), prace społecznie użyteczne podjęło 412 bezrobotnych (la 326 osób mniej). Nikt nie rozpoczął przygotowania zawodowego dorosłych (w kwietniu – 6 personnes).

Z powodu rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego z ewidencji bezrobotnych wyłączono 16 bezrobotnych (w kwietniu – 26 personnes).

Z powodu odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy wyłączono z ewidencji 394 bezrobotnych (w kwietniu – 381 osób), natomiast 22,5% wyłączeń (3808 personnes) spowodowane zostało niepotwierdzeniem gotowości do podjęcia pracy (w kwietniu było to odpowiednio: 19,9% i 3648 personnes).

Od początku roku powiatowe urzędy pracy w województwie kujawsko-pomorskim pozyskały 28 754 wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej (la 25,9% więcej niż w analogicznym okresie roku 2012).

En mai 2013 roku zgłoszono 5159 takich propozycji (la 10,8% moins que le mois précédent, ale o 3,0% więcej niż w maju 2012 r.). Było to:

      1980 wolnych miejsc aktywizacji zawodowej (w kwietniu – 2322 propozycje, w maju 2012 r. - 1908). Wśród nich były 1644 propozycje stażu (la 253 moins que le mois précédent, ale o 179 więcej niż w maju ub. r.), 335 r.opozycji odbywania prac społecznie użytecznych (o 84 mniej niż w poprzednim miesiącu i o 108 mniej niż w maju 2012 r.) oraz 1 propozycja odbywania przygotowania zawodowego dorosłych (w poprzednim miesiącu zgłoszono ich 6, w maju 2012 r. nie było takich propozycji);

      3179 propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (862 na zatrudnienie subsydiowane i 2317 na zatrudnienie niesubsydiowane). Liczba propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej zmniejszyła się w odniesieniu do poprzedniego miesiąca o 8,1% (280 miejsc) ale w odniesieniu do maja 2012 r. wzrosła o 2,4% (76 miejsc). Liczba propozycji na zatrudnienie niesubsydiowane wzrosła w stosunku do poprzedniego miesiąca o 2,6%, ale spadła w odniesieniu do maja 2012 r. la 4,3%. Liczba propozycji na zatrudnienie subsydiowane zmniejszyła się o 28,2% w stosunku do poprzedniego miesiąca, ale wzrosła o 26,2% w stosunku do maja 2012 r.).

W końcu miesiąca do dyspozycji bezrobotnych i poszukujących pracy pozostawało 2955 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Na jedną propozycję przypadało 51 bezrobotnych.

Więcej informacji o sytuacji na rynku pracy w regionie w maju 2013 r. znajduje się w Biuletynie Informacyjnym WUP w Toruniu „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” nr 05/2013 w zakładce http://wup.torun.pl/urzad/publikacje/

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale