Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Information über den Rücktritt von der Ankündigung des Wettbewerbs geschlossen unter Teilmaßnahme 6.1.1 28 Juni 2013 drucken

Bitte seien geraten, der Provinzial Arbeitsamt in Absprache mit dem Amt des Marschalls Provinz Bydgoszcz hat beschlossen, die geplante Ankündigung im Aktionsplan für das zweite Quartal aufzugeben 2013 r. geschlossenen Wettbewerb in der Teilmaßnahme 6.1.1.

W związku ze zbliżającym się terminem ogłoszenia konkursu nr A2 w ramach Poddziałania 6.1.1 Unterstützung für die Arbeitslosen in den regionalen Arbeitsmarkt (według harmonogramu Planu działania na rok 2013 dla Priorytetu VI PO KL dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach komponentu regionalnego planowany termin ogłoszenia – II kwartał 2013 r.), który dotyczy typu projektu: rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym, Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu informuje, iż podjął decyzję o rezygnacji z realizacji powyższego konkursu. Powyższa decyzja została podjęta z uwagi na racjonalność wydatkowania środków publicznych oraz komplementarność różnych działań podejmowanych lub planowanych do podjęcia na szczeblu regionalnym przez samorząd województwa. Działania dotyczące opracowania i wdrożenia modelu współpracy w obszarze przewidzianym do realizacji w planowanym przez nas na 2013 r. konkursie zostały uwzględnione w założeniach Strategii Rozwoju Województwa  Kujawsko-Pomorskiego i będą wdrażane m.in. w ramach Kujawsko-Pomorskiego Planu Działania na Rzecz Zatrudnienia und Kujawsko-Pomorskiego Programu Rozwoju Edukacji.  Również założenia pilotażowego konkursu planowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego na III kwartał 2013 r. w ramach Działania 9.2 poprzez zadanie wymagane obligatoryjnie od wszystkich potencjalnych beneficjentów, którym  jest współpraca szkół i/lub placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami i instytucjami rynku pracy powielają się w znaczącej części z  założeniami konkursu WUP dotyczącego dialogu społecznego. W związku z powyższym podjęto decyzję o rezygnacji z ogłoszenia konkursu nr A2 w ramach Poddziałania 6.1.1. 

 

Jednocześnie informujemy, że alokację ustaloną na ten konkurs zamierzamy przeznaczyć na konkurs A.3 w ramach Poddziałania 6.1.1 dotyczący bezpośredniego wsparcia dla osób, którego ogłoszenie planowane jest w III kwartale bieżącego roku.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung