The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Information about the resignation of the announcement of the competition closed under Sub-measure 6.1.1 28 June 2013 print

Please be advised, the Provincial Labour Office in consultation with the Office of the Marshal Province of Bydgoszcz has decided to abandon the planned announcement in the Action Plan for the second quarter 2013 r. closed competition in the sub-measure 6.1.1.

W związku ze zbliżającym się terminem ogłoszenia konkursu nr A2 w ramach Submeasures 6.1.1 Support for the unemployed in the regional labor market (według harmonogramu Planu działania na rok 2013 dla Priorytetu VI PO KL dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach komponentu regionalnego planowany termin ogłoszeniaII kwartał 2013 r.), który dotyczy typu projektu: rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym, Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu informuje, iż podjął decyzję o rezygnacji z realizacji powyższego konkursu. Powyższa decyzja została podjęta z uwagi na racjonalność wydatkowania środków publicznych oraz komplementarność różnych działań podejmowanych lub planowanych do podjęcia na szczeblu regionalnym przez samorząd województwa. Działania dotyczące opracowania i wdrożenia modelu współpracy w obszarze przewidzianym do realizacji w planowanym przez nas na 2013 r. konkursie zostały uwzględnione w założeniach Strategii Rozwoju Województwa  Kujawsko-Pomorskiego i będą wdrażane m.in. w ramach Kujawsko-Pomorskiego Planu Działania na Rzecz Zatrudnienia oraz Kujawsko-Pomorskiego Programu Rozwoju Edukacji.  Również założenia pilotażowego konkursu planowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego na III kwartał 2013 r. w ramach Działania 9.2 poprzez zadanie wymagane obligatoryjnie od wszystkich potencjalnych beneficjentów, którym  jest współpraca szkół i/lub placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami i instytucjami rynku pracy powielają się w znaczącej części z  założeniami konkursu WUP dotyczącego dialogu społecznego. W związku z powyższym podjęto decyzję o rezygnacji z ogłoszenia konkursu nr A2 w ramach Poddziałania 6.1.1. 

 

Jednocześnie informujemy, że alokację ustaloną na ten konkurs zamierzamy przeznaczyć na konkurs A.3 w ramach Poddziałania 6.1.1 dotyczący bezpośredniego wsparcia dla osób, którego ogłoszenie planowane jest w III kwartale bieżącego roku.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance