La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Informations sur la démission de l'annonce de la clôture de la compétition dans le sous-mesure 6.1.1 28 Juin 2013 imprimer

S'il vous plaît noter, le Bureau international du Travail provincial, en consultation avec le Bureau du maréchal de la province de Bydgoszcz a décidé d'abandonner l'annonce prévue dans le Plan d'action pour le deuxième trimestre 2013 r. concours dans la sous-mesure 6.1.1.

W związku ze zbliżającym się terminem ogłoszenia konkursu nr A2 w ramach Poddziałania 6.1.1 Soutien à l'emploi sur le marché du travail régional (według harmonogramu Planu działania na rok 2013 dla Priorytetu VI PO KL dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach komponentu regionalnego planowany termin ogłoszeniaII kwartał 2013 r.), który dotyczy typu projektu: rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym, Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu informuje, iż podjął decyzję o rezygnacji z realizacji powyższego konkursu. Powyższa decyzja została podjęta z uwagi na racjonalność wydatkowania środków publicznych oraz komplementarność różnych działań podejmowanych lub planowanych do podjęcia na szczeblu regionalnym przez samorząd województwa. Działania dotyczące opracowania i wdrożenia modelu współpracy w obszarze przewidzianym do realizacji w planowanym przez nas na 2013 r. konkursie zostały uwzględnione w założeniach Strategii Rozwoju Województwa  Kujawsko-Pomorskiego i będą wdrażane m.in. w ramach Kujawsko-Pomorskiego Planu Działania na Rzecz Zatrudnienia  oraz Kujawsko-Pomorskiego Programu Rozwoju Edukacji.  Również założenia pilotażowego konkursu planowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego na III kwartał 2013 r. w ramach Działania 9.2 poprzez zadanie wymagane obligatoryjnie od wszystkich potencjalnych beneficjentów, którym  jest współpraca szkół i/lub placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami i instytucjami rynku pracy powielają się w znaczącej części z  założeniami konkursu WUP dotyczącego dialogu społecznego. W związku z powyższym podjęto decyzję o rezygnacji z ogłoszenia konkursu nr A2 w ramach Poddziałania 6.1.1. 

 

Jednocześnie informujemy, że alokację ustaloną na ten konkurs zamierzamy przeznaczyć na konkurs A.3 w ramach Poddziałania 6.1.1 dotyczący bezpośredniego wsparcia dla osób, którego ogłoszenie planowane jest w III kwartale bieżącego roku.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale