The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Analysis of training 2013 year – report 17 July 2013 print

Ladies and Gentlemen,

Please be advised, the tab Publications – Publications on the labor market został opublikowany pełen raport pt.: "Training conducted by the district labor offices and training institutions 2012 year and plans for training 2013 rok”

Badanie instytucji szkoleniowych z regionu zostało przeprowadzone w ramach projektu systemowego Labour Market at Lupa. Celem badania jest identyfikacja oferty szkoleniowej dostępnej w województwie kujawsko-pomorskim z uwzględnieniem tematyki szkoleń. W tym celu do instytucji szkoleniowych wysłano ankietę nt. oferty szkoleń, a do powiatowych urzędów pracy zwrócono się o przesłanie planów szkoleń. Na podstawie zebranych danych opracowano raport nt. szkoleń zorganizowanych w 2012 r. i planowanych na 2013 r. Dodatkowo opracowanie zawiera charakterystykę instytucji szkoleniowych sporządzoną na podstawie informacji z Rejestru Instytucji Szkoleniowych oraz dane o szkoleniach zorganizowanych w ramach projektów POKL, Priorytetu VI w 2012 year

Zapraszamy również do zapoznania się z komentarzem do obszarów szkoleniowych występujących w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych.

okladka_analiza szkolen

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance