The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Comparative analysis of the activities of district labor offices Kujawsko-Pomorskie 2012 year 6 August 2013 print

Provincial Labour Office published a study "Benchmarking business district labor offices Kujawsko-Pomorskie 2012 In "

Publikacja ta prezentuje wybrane najważniejsze wskaźniki rynku pracy, aktywizacji bezrobotnych oraz wskaźniki administracyjne. Publikacja powstała na bazie obligatoryjnych sprawozdań ministerialnych: MPiPS-01 o rynku pracy wraz z załącznikiem nr 6 „Aktywne programy rynku pracy”, MPiPS-02 o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy oraz MPiPS-06 o instytucjonalnej obsłudze rynku pracy.

Opracowanie „Analiza porównawcza działalności powiatowych urzędów pracy województwa kujawsko-pomorskiego w 2012 roku” można określić jako jeden z etapów w procesie benchmarkingu, który ma na celu poprawę jakości świadczonych przez nie usług oraz efektywniejsze wykorzystanie potencjału organizacyjnego i dostępnych środków Funduszu Pracy.

Analiza składa się z trzech części zawierających: wskaźniki rynku pracy (m. in. stan i strukmura bezrobocia, vacancies and of professional activation), wskaźniki aktywizacji (m. in. podjęcia pracy oraz uczestnictwo w programach rynku pracy według form i uczestników), a także wskaźniki administracyjne (dotyczące m. in. liczby pośredników pracy i doradców zawodowych zatrudnionych w PUP). Dodatkowo przedstawiono również wsparcie dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy w ramach projektów z Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa (Poddziałanie 6.1.1. oraz Działań 6.2 i 6.3).

More read in the office->Publications->Publications on the labor market

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance