Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Aktivierung der Arbeitslosen im Juli 2013 r. 12 August 2013 drucken

Im Juli 2013 roku z rejestrów PUP w województwie kujawsko-pomorskim wyłączono 18 147 bezrobotnych (die 4,4% mehr als im Vormonat und die 22,9% mehr als im Juli 2012 r.). Podjęcia pracy - 8007 Menschen - waren 44,1% die Gesamtzahl der Ausnahmen (w czerwcu było to odpowiednio: 7690 osób i 44,3%). Zatrudnienie niesubsydiowane podjęło 6660 bezrobotnych (o 7,0% więcej niż w czerwcu), natomiast zatrudnienie subsydiowane – 1347 osób (o 8,2% mniej). Prace interwencyjne rozpoczęło 160 osób (o 38 osób mniej niż w czerwcu), natomiast roboty publiczne – 419 osób (bez zmian). Im Juli 164 bezrobotnych zostało wyłączonych z ewidencji z powodu podjęcia działalności gospodarczej (w czerwcu – 190 osób), a 254 osoby podjęły pracę dzięki refundacji pracodawcom kosztów zatrudnienia bezrobotnego (wobec 315 osób w czerwcu). Inne formy zatrudnienia subsydiowanego (w tym działalność gospodarczą dzięki dotacjom z działania 6.2 PO KL w ramach projektu systemowego „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego”) podjęło 350 bezrobotnych (w czerwcu – 345 osób).

Z powodu rozpoczęcia szkolenia z ewidencji wyłączono 759 bezrobotnych (o 8 osób mniej niż w czerwcu), staże rozpoczęło 1605 bezrobotnych (die 300 osób mniej), prace społecznie użyteczne podjęło 382 bezrobotnych (die 53 osoby więcej), nikt nie rozpoczął przygotowania zawodowego dorosłych (w czerwcu – 1 osoba).

Według stanu w dniu 31 Juli 2013 roku w województwie kujawsko-pomorskim w podstawowych formach aktywizacji uczestniczyło łącznie 23 626 bezrobotnych (wobec 22 216 osób w końcu czerwca), w tym:

      568 bezrobotnych odbywało szkolenia (w czerwcu – 652 Menschen),

      11 291 bezrobotnych odbywało staże (w czerwcu – 10 447 Menschen),

      7 bezrobotnych odbywało przygotowanie zawodowe dorosłych (w czerwcu – także 7 Menschen),

      1453 osoby pracowały w ramach prac interwencyjnych (w czerwcu – 1412 Menschen),

      2612 osób pracowało w ramach robót publicznych (w czerwcu – 2191 Menschen),

      2896 osób było zatrudnionych przy pracach społecznie użytecznych (w czerwcu – 2753 osoby),

      4799 osób zatrudnionych było w ramach refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy (w czerwcu – 4724 Menschen);

      nie było osób, które odbywały szkolenia w ramach aktywnego poszukiwania pracy (podobnie jak w czerwcu).

Im Juli 2013 roku w województwie kujawsko-pomorskim 1601 osób rozpoczęło udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS (w czerwcu – 2136 osób), w tym 1519 osób – w projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy (w czerwcu – 1830 osób), a 41 bezrobotnych rozpoczęło uczestnictwo w projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy (w czerwcu – 177 osób).

Ab Ende Juli 2013 r. w Priorytecie VI PO KL, w ramach projektów oferujących bezpośrednie wsparcie dla osób, realizowanych było 65 projektów, w ramach których wsparciem zostanie objętych łącznie 20 148 Menschen.

WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

Im Juli 2013 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 5999 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (die 17,1% więcej niż w poprzednim miesiącu i o 45,9% więcej niż w lipcu 2012 r.). Były to:

      1823 wolne miejsca aktywizacji zawodowej (w czerwcu – 1822 propozycje, w lipcu 2012 r. - 1053). Wśród nich było 1470 propozycji stażu (die 61 weniger als im Vormonat, ale o 682 więcej niż w lipcu ub. r.), 353 pr.pozycje odbywania prac społecznie użytecznych (o 63 więcej niż w poprzednim miesiącu i o 88 więcej niż w lipcu 2012 r.); nie było propozycji odbywania przygotowania zawodowego dorosłych (przed miesiącem – 1 propozycja, natomiast w lipcu 2012 r. nie było takich propozycji);

      4176 propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (834 na zatrudnienie subsydiowane i 3342 na zatrudnienie niesubsydiowane). Liczba propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej wzrosła w odniesieniu do poprzedniego miesiąca o 26,6% (877 miejsc), a w odniesieniu do lipca 2012 r. zwiększyła się o 36,5% (1117 miejsc). Liczba propozycji na zatrudnienie niesubsydiowane wzrosła w stosunku do poprzedniego miesiąca o 32,6%, a w odniesieniu do lipca 2012 r. die 35,6%. Liczba propozycji na zatrudnienie subsydiowane wzrosła o 7,2% w stosunku do poprzedniego miesiąca i o 40,2% w stosunku do lipca 2012 r.).

Dla niepełnosprawnych zgłoszono 559 propozycji wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (w tym 206 na formy subsydioww tymspan>), dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki – 17 propozycji (w tym 16 na formy subsydiowane).

W końcu miesiąca do dyspozycji bezrobotnych i poszukujących pracy pozostawało 3310 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Na jedną propozycję przypadało 43 bezrobotnych.

Od początku roku powiatowe urzędy pracy w województwie kujawsko-pomorskim pozyskały 39 874 wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej (die 23,4% więcej niż w analogicznym okresie roku 2012).

Więcej informacji o sytuacji na rynku pracy w regionie w lipcu 2013 r. znajduje się w Biuletynie Informacyjnym WUP w Toruniu „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” nr 07/2013 w zakładce http://wup.torun.pl/urzad/publikacje/

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung