The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Activation of the unemployed in July 2013 r. 12 August 2013 print

In July 2013 the record PUP Kuyavian- wyłączono 18 147 bezrobotnych (the 4,4% more than in the previous month and the 22,9% more than in July 2012 r.). Work – 8007 people - were 44,1% general exemptions (w czerwcu było to odpowiednio: 7690 persons and 44,3%). Zatrudnienie niesubsydiowane podjęło 6660 bezrobotnych (o 7,0% więcej niż w czerwcu), natomiast zatrudnienie subsydiowane – 1347 osób (o 8,2% mniej). Intervention work started 160 osób (o 38 osób mniej niż w czerwcu), natomiast roboty publiczne – 419 osób (bez zmian). In July 164 unemployed were excluded from the record because of establishment (w czerwcu – 190 osób), a 254 osoby podjęły pracę dzięki refundacji pracodawcom kosztów zatrudnienia bezrobotnego (wobec 315 osób w czerwcu). Inne formy zatrudnienia subsydiowanego (w tym działalność gospodarczą dzięki dotacjom z działania 6.2 PO KL w ramach projektu systemowego „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego”) adopted 350 Unemployment (w czerwcu – 345 osób).

Due Start training z ewidencji wyłączono 759 Unemployment (o 8 osób mniej niż w czerwcu), internships started 1605 Unemployment (the 300 osób mniej), socially useful work adopted 382 Unemployment (the 53 osoby więcej), nikt nie rozpoczął adult vocational training (w czerwcu – 1 osoba).

Według stanu w dniu 31 July 2013 roku w województwie kujawsko-pomorskim w podstawowych formach aktywizacji uczestniczyło łącznie 23 626 bezrobotnych (wobec 22 216 osób w końcu czerwca), including:

–      568 bezrobotnych odbywało szkolenia (w czerwcu – 652 people),

      11 291 bezrobotnych odbywało staże (w czerwcu – 10 447 people),

–      7 bezrobotnych odbywało przygotowanie zawodowe dorosłych (w czerwcu – także 7 people),

–      1453 osoby pracowały w ramach prac interwencyjnych (w czerwcu – 1412 people),

–      2612 osób pracowało w ramach robót publicznych (w czerwcu – 2191 people),

–      2896 osób było zatrudnionych przy pracach społecznie użytecznych (w czerwcu – 2753 osoby),

–      4799 osób zatrudnionych było w ramach refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy (w czerwcu – 4724 people);

      nie było osób, które odbywały szkolenia w ramach aktywnego poszukiwania pracy (podobnie jak w czerwcu).

In July 2013 roku w województwie kujawsko-pomorskim 1601 osób rozpoczęło udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS (w czerwcu – 2136 osób), including 1519 osób – w projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy (w czerwcu – 1830 osób), a 41 bezrobotnych rozpoczęło uczestnictwo w projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy (w czerwcu – 177 osób).

As of the end of July 2013 r. w Priorytecie VI PO KL, w ramach projektów oferujących bezpośrednie wsparcie dla osób, realizowanych było 65 projektów, w ramach których wsparciem zostanie objętych łącznie 20 148 people.

WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

In July 2013 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 5999 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (the 17,1% więcej niż w poprzednim miesiącu i o 45,9% więcej niż w lipcu 2012 r.). Były to:

–      1823 wolne miejsca aktywizacji zawodowej (w czerwcu – 1822 propozycje, w lipcu 2012 r. – 1053). Wśród nich było 1470 propozycji stażu (the 61 less than in the previous month, ale o 682 więcej niż w lipcu ub. r.), 353 propozr.je event of community work (o 63 więcej niż w poprzednim miesiącu i o 88 więcej niż w lipcu 2012 r.); nie było propozycji odbywania przygotowania zawodowego dorosłych (przed miesiącem – 1 propozycja, natomiast w lipcu 2012 r. nie było takich propozycji);

–      4176 propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (834 na zatrudnienie subsydiowane i 3342 na zatrudnienie niesubsydiowane). Liczba propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej wzrosła w odniesieniu do poprzedniego miesiąca o 26,6% (877 miejsc), a w odniesieniu do lipca 2012 r. zwiększyła się o 36,5% (1117 places). Liczba propozycji na zatrudnienie niesubsydiowane wzrosła w stosunku do poprzedniego miesiąca o 32,6%, a w odniesieniu do lipca 2012 r. the 35,6%. Liczba propozycji na zatrudnienie subsydiowane wzrosła o 7,2% w stosunku do poprzedniego miesiąca i o 40,2% w stosunku do lipca 2012 r.).

For people with disabilities reported 559 proposals vacancies and of professional activation (w tym 206 na formy subsydiowane), for up to 12 months from the date of graduation - 17 propozycji (w tym 16 na formyincludingydioin the form of subsidized

W końcu miesiąca do dyspozycji bezrobotnych i poszukujących pracy pozostawało 3310 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Na jedną propozycję przypadało 43 bezrobotnych.

Od początku roku powiatowe urzędy pracy w województwie kujawsko-pomorskim pozyskały 39 874 wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej (the 23,4% More than a year 2012).

Więcej informacji o sytuacji na rynku pracy w regionie w lipcu 2013 r. znajduje się w Biuletynie Informacyjnym WUP w Toruniu „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” nr 07/2013 w zakładce http://wup.torun.pl/urzad/publikacje/

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance