The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Ranking in the competition 11/6.1.1/2013 OP HC 21 August 2013 print

Please be advised, that on 20 August 2013 r. Director of the Regional Office in Toruń approved the ranking of proposals subject to quality assessment in the competition number 11/6.1.1/2013 under Sub-measure 6.1.1 Support for the unemployed in the regional labor market

Pobierz listę rankingową

Ponadto informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa KujawskoPomorskiego podjął decyzję o zwiększeniu alokacji na konkurs nr 11/6.1.1/2013 ogłoszony w marcu 2013 r. przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu  dla Submeasures 6.1.1 Support for the unemployed in the regional labor market w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Pula dostępnych środków została zwiększona z kwoty 10,5 mln zł do 15 mln zł, co umożliwi dofinansowanie minimum 22 kompleksowych projektów, zakładających realizację: warsztatów z zakresu poruszania się po rynku pracy, guidance, szkoleń prowadzących do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, staży/praktyk zawodowych w miejscu pracy oraz pośrednictwa pracy. Projekty, które uzyskają dofinansowanie skierowane są do osób w wieku 15-30 years, including 50% to osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły. Zwiększenie alokacji pozwoli zatem na objęcie pomocą większej liczby młodych osób pozostających bez zatrudnienia, którzy doświadczają dużych trudności związanych z wejściem na rynek pracy. W ramach podpisanych umów beneficjenci będą musieli zagwarantować tzw. efektywność zatrudnieniową (tj. zatrudnienie) na poziomie minimum 50%, wobec czego zwiększenie alokacji wpłynie nie tylko na wzrost liczby projektów zakładających aktywizację zawodową osób pozostających bez zatrudnienia, ale również na wzrost poziomu zatrudnienia tych osób.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance