La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Classement dans la compétition 11/6.1.1/2013 PO CH 21 Août 2013 imprimer

S'il vous plaît noter, que sur 20 Août 2013 r. Directeur du Bureau régional de Toruń a approuvé le classement des propositions soumises à une évaluation de la qualité dans le numéro du concours 11/6.1.1/2013 dans le sous-mesure 6.1.1 Soutien à l'emploi sur le marché du travail régional

Pobierz listę rankingową

Ponadto informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa KujawskoPomorskiego podjął decyzję o zwiększeniu alokacji na konkurs nr 11/6.1.1/2013 ogłoszony w marcu 2013 r. przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu  dla Poddziałania 6.1.1 Soutien à l'emploi sur le marché du travail régional w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Pula dostępnych środków została zwiększona z kwoty 10,5 mln zł do 15 mln zł, co umożliwi dofinansowanie minimum 22 kompleksowych projektów, zakładających realizację: warsztatów z zakresu poruszania się po rynku pracy, orientation, szkoleń prowadzących do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, staży/praktyk zawodowych w miejscu pracy oraz pośrednictwa pracy. Projekty, które uzyskają dofinansowanie skierowane są do osób w wieku 15-30 lat, w tym 50% to osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły. Zwiększenie alokacji pozwoli zatem na objęcie pomocą większej liczby młodych osób pozostających bez zatrudnienia, którzy doświadczają dużych trudności związanych z wejściem na rynek pracy. W ramach podpisanych umów beneficjenci będą musieli zagwarantować tzw. efektywność zatrudnieniową (tj. zatrudnienie) na poziomie minimum 50%, wobec czego zwiększenie alokacji wpłynie nie tylko na wzrost liczby projektów zakładających aktywizację zawodową osób pozostających bez zatrudnienia, ale również na wzrost poziomu zatrudnienia tych osób.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale