Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Informationen über Änderungen im Timing des Wettbewerbs in der Teilmaßnahme 6.1.1, Priority VI wird in 2013 r. 2 September 2013 drucken

Bitte seien geraten, VLO, die den Zeitpunkt des Wettbewerbs in der Teilmaßnahme verändern beschlossen 6.1.1, Priority VI wird in 2013 r.
Verlassene Anzeigen im zweiten Quartal. Kein A.2 Wettbewerb für Projektfinanzierungen dot. Entwicklung des Dialogs, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich. Ponadto przesunięto na IV kwartał br. termin ogłoszenia konkursu nr A.3 (pierwotnie był zaplanowany w III kwartale br.), zmieniając jednocześnie formę wyboru procedury projektów, tj. na procedurę wyboru projektów „modelowych”, która zostanie opisana wraz z modelem w dokumentacji konkursowej.

Pragniemy również poinformować, iż zwiększono alokację przewidzianą  na konkurs nr 11/6.1.1/2013, który został ogłoszony
w I kwartale br., von 10,5 mln PLN do 15 mln PLN.

Powyższe decyzje podyktowane były sytuacją społeczno-gospodarczą województwa kujawsko-pomorskiego, komplementarnością różnych działań podejmowanych lub planowanych do podjęcia na szczeblu regionalnym oraz racjonalnością wydatków publicznych.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung