La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Informacja o zmianie harmonogramu ogłaszania konkursów w ramach Poddziałania 6.1.1, Priorytetu VI PO KL w 2013 r. 2 Septembre 2013 imprimer

S'il vous plaît noter, iż WUP w Toruniu podjął decyzję o zmianie harmonogramu ogłaszania konkursów w ramach Poddziałania 6.1.1, Priorytetu VI PO KL w 2013 r.
Zrezygnowano z ogłoszenia w II kwartale br. konkursu nr A.2 na dofinansowanie projektu dot. rozwoju dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich. Ponadto przesunięto na IV kwartał br. termin ogłoszenia konkursu nr A.3 (pierwotnie był zaplanowany w III kwartale br.), zmieniając jednocześnie formę wyboru procedury projektów, tj. na procedurę wyboru projektów „modelowych”, która zostanie opisana wraz z modelem w dokumentacji konkursowej.

Pragniemy również poinformować, iż zwiększono alokację przewidzianą  na konkurs nr 11/6.1.1/2013, który został ogłoszony
w I kwartale br., à partir de 10,5 mln PLN do 15 mln PLN.

Powyższe decyzje podyktowane były sytuacją społeczno-gospodarczą województwa kujawsko-pomorskiego, komplementarnością różnych działań podejmowanych lub planowanych do podjęcia na szczeblu regionalnym oraz racjonalnością wydatków publicznych.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale