Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Forecast Nachfrage nach Personal mit höherer Bildung in der Region durch 2020 2 September 2013 drucken

Sehr geehrte Damen und Herren,,

Bitte seien geraten, dass in den Abschnitt Publikationen - Veröffentlichungen Arbeitsmarkt Bericht wurde geschrieben Fr: „Prognoza zapotrzebowania na kadry z wyższym wykształceniem w województwie kujawsko – pomorskim do roku 2020”.
Badanie „Prognoza zapotrzebowania na kadry z wyższym wykształceniem w województwie kujawsko – pomorskim do roku 2020” zostało przeprowadzone w ramach projektu badawczego sfinansowanego ze środków EFS, zrealizowanego przez Agrotec Polska Sp. z o.o. w partnerstwie z Fundacją Instytut Badań Strukturalnych. Celem projektu było dokonanie analizy kujawsko – pomorskiego rynku pracy, a także sformułowanie prognoz dotyczących zapotrzebowania na pracowników z wyższym wykształceniem na kujawsko-pomorskim rynku pracy do roku 2020. W tym celu wykonawcy badania przeprowadzili szereg analiz dostępnych danych zastanych, indywidualne wywiady pogłębione z przedstawicielami: władz uczelni wyższych, władz wydziału oraz biura karier, wywiady grupowe z przedstawicielami szkół wyższych, instytucji otoczenia biznesu oraz publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy, badanie CATI z pracodawcami woj. kujawsko-pomorskiego oraz badanie CAPI z tymi z pracodawców, którzy w ciągu ostatnich 24 m-cy zatrudnili absolwenta z wyższym wykształceniem.
Na podstawie zebranych danych opracowano raport przedstawiający obecną sytuację osób z wyższym wykształceniem na kujawsko-pomorskim rynku pracy, możliwości dopasowania kwalifikacji osób kończących studia do potrzeb rynku pracyzarówno z perspektywy uczelni wyższych jak i samych pracodawców, oczekiwania pracodawców w stosunku do kandydatów do pracy z wyższym wykształceniem, a także prognozę popytu na pracę m.in. wg sektorów i grup zawodów w perspektywie do 2020 roku w trzech wariantach: optymistycznym, neutralnym i pesymistycznym.
Opracowanie zawiera również szereg rekomendacji skierowanych do pięciu grup odbiorców:

 • Menschen, które na różnych etapach swojego życia dokonują wyborów edukacyjnych lub współuczestniczą w tych decyzjach (uczniowie, kandydaci na studia, studenci, rodzice/opiekunowie, nauczyciele), 
 • uczelni wyższych, 
 • pracodawców i organizacji pracodawców, 
 • władz samorządowych szczebla lokalnego, powiatowego i regionalnego, 
 • Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem !

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung