The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Forecast demand for personnel with higher education in the region by 2020 2 September 2013 print

Ladies and Gentlemen,

Please be advised, that in the section Publications - Publications labor market report was posted Fri: „Prognoza zapotrzebowania na kadry z wyższym wykształceniem w województwie kujawsko – pomorskim do roku 2020”.
Badanie „Prognoza zapotrzebowania na kadry z wyższym wykształceniem w województwie kujawsko – pomorskim do roku 2020” zostało przeprowadzone w ramach projektu badawczego sfinansowanego ze środków EFS, zrealizowanego przez Agrotec Polska Sp. z o.o. w partnerstwie z Fundacją Instytut Badań Strukturalnych. Celem projektu było dokonanie analizy kujawsko – pomorskiego rynku pracy, a także sformułowanie prognoz dotyczących zapotrzebowania na pracowników z wyższym wykształceniem na kujawsko-pomorskim rynku pracy do roku 2020. W tym celu wykonawcy badania przeprowadzili szereg analiz dostępnych danych zastanych, indywidualne wywiady pogłębione z przedstawicielami: władz uczelni wyższych, władz wydziału oraz biura karier, wywiady grupowe z przedstawicielami szkół wyższych, instytucji otoczenia biznesu oraz publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy, badanie CATI z pracodawcami woj. kujawsko-pomorskiego oraz badanie CAPI z tymi z pracodawców, którzy w ciągu ostatnich 24 m-cy zatrudnili absolwenta z wyższym wykształceniem.
Na podstawie zebranych danych opracowano raport przedstawiający obecną sytuację osób z wyższym wykształceniem na kujawsko-pomorskim rynku pracy, możliwości dopasowania kwalifikacji osób kończących studia do potrzeb rynku pracyzarówno z perspektywy uczelni wyższych jak i samych pracodawców, oczekiwania pracodawców w stosunku do kandydatów do pracy z wyższym wykształceniem, a także prognozę popytu na pracę m.in. wg sektorów i grup zawodów w perspektywie do 2020 roku w trzech wariantach: optymistycznym, neutralnym i pesymistycznym.
Opracowanie zawiera również szereg rekomendacji skierowanych do pięciu grup odbiorców:

 • people, które na różnych etapach swojego życia dokonują wyborów edukacyjnych lub współuczestniczą w tych decyzjach (uczniowie, kandydaci na studia, studenci, rodzice/opiekunowie, nauczyciele), 
 • uczelni wyższych
 • pracodawców i organizacji pracodawców
 • władz samorządowych szczebla lokalnego, powiatowego i regionalnego
 • Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem !

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance