La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Prognoza zapotrzebowania na kadry z wyższym wykształceniem w województwie do roku 2020 2 Septembre 2013 imprimer

Mesdames et Messieurs,

S'il vous plaît noter, że w zakładce Publikacje – Publikacje dotyczące rynku pracy został zamieszczony raport pt.: „Prognoza zapotrzebowania na kadry z wyższym wykształceniem w województwie kujawsko – pomorskim do roku 2020”.
Badanie „Prognoza zapotrzebowania na kadry z wyższym wykształceniem w województwie kujawsko – pomorskim do roku 2020” zostało przeprowadzone w ramach projektu badawczego sfinansowanego ze środków EFS, zrealizowanego przez Agrotec Polska Sp. z o.o. w partnerstwie z Fundacją Instytut Badań Strukturalnych. Celem projektu było dokonanie analizy kujawsko – pomorskiego rynku pracy, a także sformułowanie prognoz dotyczących zapotrzebowania na pracowników z wyższym wykształceniem na kujawsko-pomorskim rynku pracy do roku 2020. W tym celu wykonawcy badania przeprowadzili szereg analiz dostępnych danych zastanych, indywidualne wywiady pogłębione z przedstawicielami: władz uczelni wyższych, władz wydziału oraz biura karier, wywiady grupowe z przedstawicielami szkół wyższych, instytucji otoczenia biznesu oraz publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy, badanie CATI z pracodawcami woj. kujawsko-pomorskiego oraz badanie CAPI z tymi z pracodawców, którzy w ciągu ostatnich 24 m-cy zatrudnili absolwenta z wyższym wykształceniem.
Na podstawie zebranych danych opracowano raport przedstawiający obecną sytuację osób z wyższym wykształceniem na kujawsko-pomorskim rynku pracy, możliwości dopasowania kwalifikacji osób kończących studia do potrzeb rynku pracyzarówno z perspektywy uczelni wyższych jak i samych pracodawców, oczekiwania pracodawców w stosunku do kandydatów do pracy z wyższym wykształceniem, a także prognozę popytu na pracę m.in. wg sektorów i grup zawodów w perspektywie do 2020 roku w trzech wariantach: optymistycznym, neutralnym i pesymistycznym.
Opracowanie zawiera również szereg rekomendacji skierowanych do pięciu grup odbiorców:

 • personnes, które na różnych etapach swojego życia dokonują wyborów edukacyjnych lub współuczestniczą w tych decyzjach (uczniowie, kandydaci na studia, studenci, rodzice/opiekunowie, nauczyciele), 
 • uczelni wyższych, 
 • pracodawców i organizacji pracodawców, 
 • władz samorządowych szczebla lokalnego, powiatowego i regionalnego, 
 • Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem !

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale