The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Activation of the unemployed in August 2013 r. 12 September 2013 print

In August 2013 the record PUP Kuyavian- wyłączono 15 606 bezrobotnych (the 14,0% less than in the previous month, but 15,6% more than in August 2012 r.).

Work – 6976 people - were 44,7% general exemptions (w lipcu było to odpowiednio: 8007 persons and 44,1%). Zatrudnienie niesubsydiowane podjęło 6000 bezrobotnych (o 9,9% mniej niż w lipcu), natomiast zatrudnienie subsydiowane – 976 osób (o 27,5% mniej). Intervention work started 113 osób (o 47 osób mniej niż w lipcu), natomiast roboty publiczne – 348 osób (the 71 mniej). In August 143 unemployed were excluded from the record because of establishment (w lipcu – 164 osoby), a 289 osób podjęło pracę dzięki refundacji pracodawcom kosztów zatrudnienia bezrobotnego (wobec 254 osób w lipcu). Inne formy zatrudnienia subsydiowanego (w tym działalność gospodarczą dzięki dotacjom z działania 6.2 PO KL w ramach projektu systemowego „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego”) adopted 83 Unemployment (w lipcu – 350 osób).

Due Start training z ewidencji wyłączono 900 Unemployment (o 141 osób więcej niż w lipcu), internships started 1243 Unemployment (the 362 osoby mniej), socially useful work adopted 357 Unemployment (the 25 osób mniej), 2 osoby rozpoczęły przygotowanie zawodowe dorosłych (w lipcu – nikt).

Według stanu w dniu 31 August 2013 roku w województwie kujawsko-pomorskim w podstawowych formach aktywizacji uczestniczyło łącznie 22 729 bezrobotnych (wobec 23 626 osób w końcu lipca), including:

–      386 bezrobotnych odbywało szkolenia (w lipcu – 568 people),

      10 529 bezrobotnych odbywało staże (w lipcu – 11 291 osób),

–      9 bezrobotnych odbywało przygotowanie zawodowe dorosłych (w lipcu – 7 people),

–      1454 osoby pracowały w ramach prac interwencyjnych (w lipcu – 1453 people),

–      2549 osób pracowało w ramach robót publicznych (w lipcu – 2612 people),

–      2883 osoby odbywały prace społecznie użyteczne (w lipcu – 2896 osób),

–      4919 osób zatrudnionych było w ramach refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy (w lipcu – 4799 people);

      nie było osób, które odbywały szkolenia w ramach aktywnego poszukiwania pracy (podobnie jak w lipcu).

In August 2013 roku w województwie kujawsko-pomorskim 1442 osoby rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS (w lipcu – 1601 osób), including 1250 osób – w projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy (w lipcu – 1519 osób), a 93 bezrobotnych rozpoczęło uczestnictwo w projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy (w lipcu – 41 osób).

Według stanu w końcu sierpnia 2013 r. w Priorytecie VI PO KL, w ramach projektów oferujących bezpośrednie wsparcie dla osób, realizowane były 64 projekty, w ramach których wsparciem zostaną objęte łącznie 20 093 people.

WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

In August 2013 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 5580 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (the 7,0% mniej niż w poprzednim miesiącu, ale o 2,6% więcej niż w sierpniu 2012 r.). Były to:

–      1253 wolne miejsca aktywizacji zawodowej (w lipcu – 1823 propozycje, w sierpniu 2012 r. – 1649). Wśród nich było 968 propozycji stażu (the 502 mniej niż w poprzednim miesiącu i o 414 mniej niż w sierpniu ub. r.), 285 propor.cji odbywania prac społecznie użytecznych (o 68 mniej niż w poprzednim miesiącu, but 18 więcej niż w sierpniu 2012 r.); nie było propozycji odbywania przygotowania zawodowego dorosłych (tak samo jak przed miesiącem i przed rokiem);

–      4327 propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (705 na zatrudnienie subsydiowane i 3622 na zatrudnienie niesubsydiowane). Liczba propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej wzrosła w odniesieniu do poprzedniego miesiąca o 3,6% (151 miejsc), a w odniesieniu do sierpnia 2012 r. zwiększyła się o 14,1% (536 places). Liczba propozycji na zatrudnienie niesubsydiowane wzrosła w stosunku do poprzedniego miesiąca o 8,4%, a w odniesieniu do sierpnia 2012 r. the 30,7%. Liczba propozycji na zatrudnienie subsydiowane zmniejszyła się o 15,5% w stosunku do poprzedniego miesiąca i o 30,9% w stosunku do sierpnia 2012 r.).

For people with disabilities reported 453 propozycje wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (w tym 103 na formy subsydiowane), for up to 12 months from the date of graduation - 5 propozycji (w tym 4 na formy includingdioin the form of subsidized

W końcu miesiąca do dyspozycji bezrobotnych i poszukujących pracy pozostawało 3598 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Na jedną propozycję przypadało 40 bezrobotnych.

Od początku roku powiatowe urzędy pracy w województwie kujawsko-pomorskim pozyskały 45 454 wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej (the 20,4% More than a year 2012).

Więcej informacji o sytuacji na rynku pracy w regionie w sierpniu 2013 r. znajduje się w Biuletynie Informacyjnym WUP w Toruniu „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” nr 08/2013 w zakładce http://wup.torun.pl/urzad/publikacje/

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance