La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Activation des chômeurs en Août 2013 r. 12 Septembre 2013 imprimer

En Août 2013 roku z rejestrów PUP w województwie kujawsko-pomorskim wyłączono 15 606 bezrobotnych (la 14,0% moins que le mois précédent, d'un 15,6% de plus qu'en Août 2012 r.).

Podjęcia pracy - 6976 personnes - étaient 44,7% exemptions générales (w lipcu było to odpowiednio: 8007 osób i 44,1%). Zatrudnienie niesubsydiowane podjęło 6000 bezrobotnych (o 9,9% mniej niż w lipcu), natomiast zatrudnienie subsydiowane – 976 osób (o 27,5% mniej). Prace interwencyjne rozpoczęło 113 osób (o 47 osób mniej niż w lipcu), natomiast roboty publiczne – 348 osób (la 71 mniej). En Août 143 bezrobotnych zostało wyłączonych z ewidencji z powodu podjęcia działalności gospodarczej (w lipcu – 164 osoby), a 289 osób podjęło pracę dzięki refundacji pracodawcom kosztów zatrudnienia bezrobotnego (wobec 254 osób w lipcu). Inne formy zatrudnienia subsydiowanego (w tym działalność gospodarczą dzięki dotacjom z działania 6.2 PO KL w ramach projektu systemowego „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego”) podjęło 83 bezrobotnych (w lipcu – 350 osób).

Z powodu rozpoczęcia szkolenia z ewidencji wyłączono 900 bezrobotnych (o 141 osób więcej niż w lipcu), staże rozpoczęło 1243 bezrobotnych (la 362 osoby mniej), prace społecznie użyteczne podjęło 357 bezrobotnych (la 25 osób mniej), 2 osoby rozpoczęły przygotowanie zawodowe dorosłych (w lipcu – nikt).

Według stanu w dniu 31 Août 2013 roku w województwie kujawsko-pomorskim w podstawowych formach aktywizacji uczestniczyło łącznie 22 729 bezrobotnych (wobec 23 626 osób w końcu lipca), w tym:

      386 bezrobotnych odbywało szkolenia (w lipcu – 568 personnes),

      10 529 bezrobotnych odbywało staże (w lipcu – 11 291 osób),

      9 bezrobotnych odbywało przygotowanie zawodowe dorosłych (w lipcu – 7 personnes),

      1454 osoby pracowały w ramach prac interwencyjnych (w lipcu – 1453 personnes),

      2549 osób pracowało w ramach robót publicznych (w lipcu – 2612 personnes),

      2883 osoby odbywały prace społecznie użyteczne (w lipcu – 2896 osób),

      4919 osób zatrudnionych było w ramach refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy (w lipcu – 4799 personnes);

      nie było osób, które odbywały szkolenia w ramach aktywnego poszukiwania pracy (podobnie jak w lipcu).

En Août 2013 roku w województwie kujawsko-pomorskim 1442 osoby rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS (w lipcu – 1601 osób), w tym 1250 osób – w projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy (w lipcu – 1519 osób), a 93 bezrobotnych rozpoczęło uczestnictwo w projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy (w lipcu – 41 osób).

Według stanu w końcu sierpnia 2013 r. w Priorytecie VI PO KL, w ramach projektów oferujących bezpośrednie wsparcie dla osób, realizowane były 64 projekty, w ramach których wsparciem zostaną objęte łącznie 20 093 personnes.

WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

En Août 2013 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 5580 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (la 7,0% mniej niż w poprzednim miesiącu, ale o 2,6% więcej niż w sierpniu 2012 r.). Były to:

      1253 wolne miejsca aktywizacji zawodowej (w lipcu – 1823 propozycje, w sierpniu 2012 r. - 1649). Wśród nich było 968 propozycji stażu (la 502 mniej niż w poprzednim miesiącu i o 414 mniej niż w sierpniu ub. r.), 285 propor.cji odbywania prac społecznie użytecznych (o 68 mniej niż w poprzednim miesiącu, d'un 18 więcej niż w sierpniu 2012 r.); nie było propozycji odbywania przygotowania zawodowego dorosłych (tak samo jak przed miesiącem i przed rokiem);

      4327 propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (705 na zatrudnienie subsydiowane i 3622 na zatrudnienie niesubsydiowane). Liczba propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej wzrosła w odniesieniu do poprzedniego miesiąca o 3,6% (151 miejsc), a w odniesieniu do sierpnia 2012 r. zwiększyła się o 14,1% (536 miejsc). Liczba propozycji na zatrudnienie niesubsydiowane wzrosła w stosunku do poprzedniego miesiąca o 8,4%, a w odniesieniu do sierpnia 2012 r. la 30,7%. Liczba propozycji na zatrudnienie subsydiowane zmniejszyła się o 15,5% w stosunku do poprzedniego miesiąca i o 30,9% w stosunku do sierpnia 2012 r.).

Dla niepełnosprawnych zgłoszono 453 propozycje wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (w tym 103 na formy subsydiowane), dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki – 5 propozycji (w tym 4 na formy subsydiowane).

W końcu miesiąca do dyspozycji bezrobotnych i poszukujących pracy pozostawało 3598 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Na jedną propozycję przypadało 40 bezrobotnych.

Od początku roku powiatowe urzędy pracy w województwie kujawsko-pomorskim pozyskały 45 454 wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej (la 20,4% więcej niż w analogicznym okresie roku 2012).

Więcej informacji o sytuacji na rynku pracy w regionie w sierpniu 2013 r. znajduje się w Biuletynie Informacyjnym WUP w Toruniu „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” nr 08/2013 w zakładce http://wup.torun.pl/urzad/publikacje/

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale