The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Narada Directors district labor offices Kujawsko-Pomorskie 4 October 2013 print

On 2 October 2013 r. at the headquarters of the Provincial Labour Office in Toruń was a meeting of directors of district labor offices Kujawsko-Pomorskie. The theme of the meeting was to discuss the situation on the regional labor market and current business district labor offices. W trakcie spotkania omówiono również przebieg konsultowanego z powiatami „Projektu kryteriów ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań realizowanych przez powiaty w 2014 roku” jak również zagadnienia funkcjonowania PUP w świetle projektu nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Podczas spotkania omówiono także stan wdrażania Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Tematem, który poruszono podczas spotkania była również problematyka nauczycieli objętych zwolnieniami. Podczas spotkania poruszono również temat wdrażania inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych w kontekście m.in. wprowadzenia pakietu rozwiązań aktualnie testowanych poprzez projekt pilotażowy „Twoja Kariera – Twój Wybór” oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance