La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Narada Dyrektorów powiatowych urzędów pracy województwa kujawsko-pomorskiego 4 Octobre 2013 imprimer

Sur 2 Octobre 2013 r. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu odbyła się narada dyrektorów powiatowych urzędów pracy województwa kujawsko-pomorskiego.  Tematem spotkania było omówienie sytuacji na regionalnym rynku pracy oraz bieżącej działalności powiatowych urzędów pracy. W trakcie spotkania omówiono również przebieg konsultowanego z powiatami „Projektu kryteriów ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań realizowanych przez powiaty w 2014 roku” jak również zagadnienia funkcjonowania PUP w świetle projektu nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Podczas spotkania omówiono także stan wdrażania Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Tematem, który poruszono podczas spotkania była również problematyka nauczycieli objętych zwolnieniami. Podczas spotkania poruszono również temat wdrażania inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych w kontekście m.in. wprowadzenia pakietu rozwiązań aktualnie testowanych poprzez projekt pilotażowy „Twoja Kariera – Twój Wybór” oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale