Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Aktivierung der Arbeitslosen im September 2013 r. 14 Oktober 2013 drucken

Im September 2013 roku z rejestrów PUP w województwie kujawsko-pomorskim wyłączono 17 177 bezrobotnych (die 10,1% mehr als im Vormonat und die 3,3% mehr als im September 2012 r.).

Podjęcia pracy - 8978 Menschen - waren 52,3% die Gesamtzahl der Ausnahmen (w sierpniu było to odpowiednio: 6976 osób i 44,7%). Zatrudnienie niesubsydiowane podjęło 8050 bezrobotnych (o 34,2% więcej niż w sierpniu), natomiast zatrudnienie subsydiowane – 928 osób (o 4,9% mniej). Prace interwencyjne rozpoczęły 224 osoby (o 111 osób więcej niż w sierpniu), natomiast roboty publiczne – 273 osoby (die 75 mniej). Im September 110 bezrobotnych zostało wyłączonych z ewidencji z powodu podjęcia działalności gospodarczej (w sierpniu – 143 osoby), a 257 osób podjęło pracę dzięki refundacji pracodawcom kosztów zatrudnienia bezrobotnego (wobec 289 osób w sierpniu). Inne formy zatrudnienia subsydiowanego (w tym działalność gospodarczą dzięki dotacjom z działania 6.2 PO KL w ramach projektu systemowego „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego”) podjęło 64 bezrobotnych (w sierpniu – 83 osoby).

Z powodu rozpoczęcia szkolenia z ewidencji wyłączono 1155 bezrobotnych (o 255 osób więcej niż w sierpniu), staże rozpoczęło 877 bezrobotnych (die 366 osób mniej), prace społecznie użyteczne podjęło 203 bezrobotnych (die 154 osoby mniej), nikt nie rozpoczął przygotowania zawodowego dorosłych (w sierpniu – 2 Menschen).

Według stanu w dniu 30 September 2013 roku w województwie kujawsko-pomorskim w podstawowych formach aktywizacji uczestniczyło łącznie 21 145 bezrobotnych (wobec 22 729 osób w końcu sierpnia), w tym:

      635 bezrobotnych odbywało szkolenia (w sierpniu – 386 Menschen),

      9126 bezrobotnych odbywało staże (w sierpniu – 10 529 osób),

      9 bezrobotnych odbywało przygotowanie zawodowe dorosłych (w sierpniu – także 9 Menschen),

      1485 osób pracowało w ramach prac interwencyjnych (w sierpniu – 1454 Menschen),

      2223 osoby pracowały w ramach robót publicznych (w sierpniu – 2549 Menschen),

      2719 osób odbywało prace społecznie użyteczne (w sierpniu – 2883 osoby),

      4948 osób zatrudnionych było w ramach refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy (w sierpniu – 4919 Menschen);

      nie było osób, które odbywały szkolenia w ramach aktywnego poszukiwania pracy (podobnie jak w sierpniu).

Im September 2013 roku w województwie kujawsko-pomorskim 1238 bezrobotnych rozpoczęło udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS (w sierpniu – 1442 osoby), w tym 1060 osób – w projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy (w sierpniu – 1250 osób), a 34 osoby rozpoczęły uczestnictwo w projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy (w sierpniu – 93 osoby).

Według stanu w końcu września 2013 r. w Priorytecie VI PO KL, w ramach projektów oferujących bezpośrednie wsparcie dla osób, realizowanych było 61 projektów, w ramach których wsparciem zostaną objęte łącznie 20 062 Menschen.

WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

Im September 2013 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 5190 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (die 7,0% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 10,3% mniej niż we wrześniu 2012 r.). Było to:

      916 wolnych miejsc aktywizacji zawodowej (w sierpniu – 1253 propozycje, we wrześniu 2012 r. - 2240). Wśród nich było 721 propozycji stażu (die 247 mniej niż w poprzednim miesiącu i o 1293 mniej niż we wrześniu ub. r.), 195 prr.ozycji odbywania prac społecznie użytecznych (o 90 mniej niż w poprzednim miesiącu i o 31 mniej niż we wrześniu 2012 r.); nie było propozycji odbywania przygotowania zawodowego dorosłych (tak samo jak przed miesiącem i przed rokiem);

      4274 propozycje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (643 na zatrudnienie subsydiowane i 3631 na zatrudnienie niesubsydiowane). Liczba propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej zmniejszyła się w odniesieniu do poprzedniego miesiąca o 1,2% (53 miejsca), a w odniesieniu do września 2012 r. zwiększyła się o 20,6% (730 miejsc). Liczba propozycji na zatrudnienie niesubsydiowane wzrosła w stosunku do poprzedniego miesiąca o 0,2%, a w odniesieniu do września 2012 r. die 39,7%. Liczba propozycji na zatrudnienie subsydiowane zmniejszyła się o 8,8% w stosunku do poprzedniego miesiąca i o 32,0% w stosunku do września 2012 r.).

Dla niepełnosprawnych zgłoszono 544 propozycje wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (w tym 112 na formy subsydioww tymspan>), dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki – 12 propozycji (w tym 7 na formy subsydiowane).

W końcu miesiąca do dyspozycji bezrobotnych i poszukujących pracy pozostawało 3099 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Na jedną propozycję przypadało 46 bezrobotnych.

Od początku roku powiatowe urzędy pracy w województwie kujawsko-pomorskim pozyskały 50 644 wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej (die 16,3% więcej niż w analogicznym okresie roku 2012).

Więcej informacji o sytuacji na rynku pracy w regionie we wrześniu 2013 r. znajduje się w Biuletynie Informacyjnym WUP w Toruniu „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” nr 09/2013 w zakładce http://wup.torun.pl/urzad/publikacje/

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung