Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Die Zahl der Arbeitslosen und die Arbeitslosenquote in Kujawien-gegen polnische und Provinzen. Wrzesień 2013 r. 29 Oktober 2013 drucken

Według stanu w końcu września 2013 r. w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych pozostawało 143 523 bezrobotnych. In Bezug auf die Zahl der Arbeitslosen Zustand 7. Ort im Land.
W odniesieniu do poprzedniego miesiąca liczba bezrobotnych w regionie wzrosła o 0,6%, a w odniesieniu do września roku ubiegłego o 4,5% (w kraju w odniesieniu do poprzedniego miesiąca liczba bezrobotnych nie zmieniła się, a w odniesieniu do września ub. r. odnotowano wzrost o 5,3%).
Stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie kujawsko-pomorskim we wrześniu wyniosła 17,5%. Pod względem wysokości stopy bezrobocia województwo kujawsko-pomorskie zajmuje 2. Ort im Land.
W odniesieniu do poprzedniego miesiąca stopa bezrobocia w regionie wzrosła o 0,1 pkt. proc.*, a w odniesieniu do września roku ubiegłego – o 0,8 pkt. proc. (w kraju w odniesieniu do poprzedniego miesiąca stopa bezrobocia nie zmieniła a w odniesieniu do sierpnia ub. r. odnotowano wzrost o 0,6 pkt. proc.)
 
Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung