Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Aktywizacja bezrobotnych w październiku 2013 r. 18 November 2013 drucken

W październiku 2013 roku z rejestrów PUP w województwie kujawsko-pomorskim wyłączono 17 373 bezrobotnych (die 1,1% mehr als im Vormonat und die 3,5% więcej niż w październiku 2012 r.).

Podjęcia pracy - 8379 Menschen - waren 48,2% die Gesamtzahl der Ausnahmen (we wrześniu było to odpowiednio: 8978 osób i 52,3%). Zatrudnienie niesubsydiowane podjęło 7374 bezrobotnych (o 8,4% mniej niż we wrześniu), natomiast zatrudnienie subsydiowane – 1005 osób (o 8,3% więcej). Prace interwencyjne rozpoczęło 249 osób (o 25 osób więcej niż we wrześniu), natomiast roboty publiczne – 270 osób (die 3 mniej). W październiku 181 bezrobotnych zostało wyłączonych z ewidencji z powodu podjęcia działalności gospodarczej (we wrześniu – 110 osób), a 208 osób podjęło pracę dzięki refundacji pracodawcom kosztów zatrudnienia bezrobotnego (wobec 257 osób we wrześniu). Inne formy zatrudnienia subsydiowanego (w tym działalność gospodarczą dzięki dotacjom z działania 6.2 PO KL w ramach projektu systemowego „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego”) podjęło 97 bezrobotnych (we wrześniu – 64 osoby).

Z powodu rozpoczęcia szkolenia z ewidencji wyłączono 763 bezrobotnych (o 392 osoby mniej niż we wrześniu), staże rozpoczęło 551 bezrobotnych (die 326 osób mniej), prace społecznie użyteczne podjęło 151 bezrobotnych (die 52 osoby mniej), 1 bezrobotny rozpoczął przygotowanie zawodowe dorosłych (we wrześniu – nikt).

Według stanu w dniu 31 Oktober 2013 roku w województwie kujawsko-pomorskim w podstawowych formach aktywizacji uczestniczyło łącznie 19 003 bezrobotnych (wobec 21 145 osób w końcu września), w tym:

      594 bezrobotnych odbywało szkolenia (we wrześniu – 635 Menschen),

      7537 bezrobotnych odbywało staże (we wrześniu – 9126 Menschen),

      9 bezrobotnych odbywało przygotowanie zawodowe dorosłych (we wrześniu – także 9 Menschen),

      1518 osób pracowało w ramach prac interwencyjnych (we wrześniu – 1485 Menschen),

      1863 osoby pracowały w ramach robót publicznych (we wrześniu – 2223 Menschen),

      2530 osób odbywało prace społecznie użyteczne (we wrześniu – 2719 osób),

      4952 osoby zatrudnione były w ramach refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy (we wrześniu – 4948 Menschen);

      nie było osób, które odbywały szkolenia w ramach aktywnego poszukiwania pracy (podobnie jak we wrześniu).

W październiku 2013 roku w województwie kujawsko-pomorskim 756 bezrobotnych rozpoczęło udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS (we wrześniu – 1238 osób), w tym 569 osób – w projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy (we wrześniu – 1060 osób), a 187 osób rozpoczęło uczestnictwo w projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy (we wrześniu – 34 osoby).

Według stanu w końcu października 2013 r. w Priorytecie VI PO KL, w ramach projektów oferujących bezpośrednie wsparcie dla osób, realizowanych było 59 projektów, w ramach których wsparciem zostanie objętych łącznie 19 866 Menschen.

WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

W październiku 2013 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 4798 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (die 7,6% mniej niż w poprzednim miesiącu, ale o 6,1% więcej niż w październiku 2012 r.). Było to:

      688 wolnych miejsc aktywizacji zawodowej (we wrześniu – 916 propozycji, w październiku 2012 r. - 1183). Wśród nich były 553 propozycje stażu (die 168 mniej niż w poprzednim miesiącu i o 474 mniej niż w październiku ub. r.), 134 propr.ycje odbywania prac społecznie użytecznych (o 61 mniej niż w poprzednim miesiącu i o 22 mniej niż w październiku 2012 r.) oraz 1 propozycja odbywania przygotowania zawodowego dorosłych (przed miesiącem i przed rokiem nie było takich propozycji);

      4110 propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (587 na zatrudnienie subsydiowane i 3523 na zatrudnienie niesubsydiowane). Liczba propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej zmniejszyła się w odniesieniu do poprzedniego miesiąca o 3,8% (164 miejsca), a w odniesieniu do października 2012 r. zwiększyła się o 23,1% (770 miejsc). Liczba propozycji na zatrudnienie niesubsydiowane zmniejszyła się w stosunku do poprzedniego miesiąca o 3,0%, ale w odniesieniu do października 2012 r. wzrosła o 41,1%. Liczba propozycji na zatrudnienie subsydiowane zmniejszyła się o 8,7% w stosunku do poprzedniego miesiąca i o 30,5% w stosunku do października 2012 r.).

Dla niepełnosprawnych zgłoszono 495 propozycji wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (w tym 30 na formy subsydioww tymspan>), dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki – 21 propozycji (w tym 9 na formy subsydiowane).

W końcu miesiąca do dyspozycji bezrobotnych i poszukujących pracy pozostawały 2822 wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej. Na jedną propozycję przypadało 51 bezrobotnych.

Od początku roku powiatowe urzędy pracy w województwie kujawsko-pomorskim pozyskały 55 442 wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej (die 15,4% więcej niż w analogicznym okresie roku 2012).

Więcej informacji o sytuacji na rynku pracy w regionie w październiku 2013 r. znajduje się w Biuletynie Informacyjnym WUP w Toruniu „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” nr 10/2013 w zakładce  http://wup.torun.pl/urzad/publikacje/

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung