The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Aktywizacja bezrobotnych w październiku 2013 r. 18 November 2013 print

W październiku 2013 the record PUP Kuyavian- wyłączono 17 373 bezrobotnych (the 1,1% more than in the previous month and the 3,5% więcej niż w październiku 2012 r.).

Work – 8379 people - were 48,2% general exemptions (we wrześniu było to odpowiednio: 8978 persons and 52,3%). Zatrudnienie niesubsydiowane podjęło 7374 bezrobotnych (o 8,4% mniej niż we wrześniu), natomiast zatrudnienie subsydiowane – 1005 osób (o 8,3% więcej). Intervention work started 249 osób (o 25 osób więcej niż we wrześniu), natomiast roboty publiczne – 270 osób (the 3 mniej). W październiku 181 bezrobotnych zostało wyłączonych z ewidencji z powodu podjęcia działalności gospodarczej (we wrześniu – 110 osób), a 208 osób podjęło pracę dzięki refundacji pracodawcom kosztów zatrudnienia bezrobotnego (wobec 257 osób we wrześniu). Inne formy zatrudnienia subsydiowanego (w tym działalność gospodarczą dzięki dotacjom z działania 6.2 PO KL w ramach projektu systemowego „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego”) adopted 97 Unemployment (we wrześniu – 64 osoby).

Due Start training z ewidencji wyłączono 763 Unemployment (o 392 osoby mniej niż we wrześniu), internships started 551 Unemployment (the 326 osób mniej), socially useful work adopted 151 Unemployment (the 52 osoby mniej), 1 bezrobotny rozpoczął przygotowanie zawodowe dorosłych (we wrześniu – nikt).

Według stanu w dniu 31 October 2013 roku w województwie kujawsko-pomorskim w podstawowych formach aktywizacji uczestniczyło łącznie 19 003 bezrobotnych (wobec 21 145 osób w końcu września), including:

–      594 bezrobotnych odbywało szkolenia (we wrześniu – 635 people),

–      7537 bezrobotnych odbywało staże (we wrześniu – 9126 people),

–      9 bezrobotnych odbywało przygotowanie zawodowe dorosłych (we wrześniu – także 9 people),

–      1518 osób pracowało w ramach prac interwencyjnych (we wrześniu – 1485 people),

–      1863 osoby pracowały w ramach robót publicznych (we wrześniu – 2223 people),

–      2530 osób odbywało prace społecznie użyteczne (we wrześniu – 2719 osób),

–      4952 osoby zatrudnione były w ramach refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy (we wrześniu – 4948 people);

      nie było osób, które odbywały szkolenia w ramach aktywnego poszukiwania pracy (podobnie jak we wrześniu).

W październiku 2013 roku w województwie kujawsko-pomorskim 756 bezrobotnych rozpoczęło udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS (we wrześniu – 1238 osób), including 569 osób – w projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy (we wrześniu – 1060 osób), a 187 osób rozpoczęło uczestnictwo w projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy (we wrześniu – 34 osoby).

Według stanu w końcu października 2013 r. w Priorytecie VI PO KL, w ramach projektów oferujących bezpośrednie wsparcie dla osób, realizowanych było 59 projektów, w ramach których wsparciem zostanie objętych łącznie 19 866 people.

WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

W październiku 2013 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 4798 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (the 7,6% mniej niż w poprzednim miesiącu, ale o 6,1% więcej niż w październiku 2012 r.). This was:

–      688 availability of professional activation (we wrześniu – 916 propozycji, w październiku 2012 r. – 1183). Wśród nich były 553 propozycje stażu (the 168 mniej niż w poprzednim miesiącu i o 474 mniej niż w październiku ub. r.), 134 propozr.je event of community work (o 61 mniej niż w poprzednim miesiącu i o 22 mniej niż w październiku 2012 r.) and 1 propozycja odbywania przygotowania zawodowego dorosłych (przed miesiącem i przed rokiem nie było takich propozycji);

–      4110 propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (587 na zatrudnienie subsydiowane i 3523 na zatrudnienie niesubsydiowane). Liczba propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej zmniejszyła się w odniesieniu do poprzedniego miesiąca o 3,8% (164 miejsca), a w odniesieniu do października 2012 r. zwiększyła się o 23,1% (770 places). Liczba propozycji na zatrudnienie niesubsydiowane zmniejszyła się w stosunku do poprzedniego miesiąca o 3,0%, ale w odniesieniu do października 2012 r. wzrosła o 41,1%. Liczba propozycji na zatrudnienie subsydiowane zmniejszyła się o 8,7% w stosunku do poprzedniego miesiąca i o 30,5% w stosunku do października 2012 r.).

For people with disabilities reported 495 proposals vacancies and of professional activation (w tym 30 na formy subsydiowane), for up to 12 months from the date of graduation - 21 propozycji (w tym 9 na formy includingdioin the form of subsidized

W końcu miesiąca do dyspozycji bezrobotnych i poszukujących pracy pozostawały 2822 wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej. Na jedną propozycję przypadało 51 bezrobotnych.

Od początku roku powiatowe urzędy pracy w województwie kujawsko-pomorskim pozyskały 55 442 wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej (the 15,4% More than a year 2012).

Więcej informacji o sytuacji na rynku pracy w regionie w październiku 2013 r. znajduje się w Biuletynie Informacyjnym WUP w Toruniu „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” nr 10/2013 w zakładce  http://wup.torun.pl/urzad/publikacje/

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance