The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego o rynku pracy w regionie 27 November 2013 print

On 18 November 2013 r. – Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął Uchwałę Nr XLIII/710/13 w sprawie określenia kryteriów ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań realizowanych przez powiaty w 2014 year.

Wcześniej założenia Kryteriów przedstawiono do konsultacji dyrektorom powiatowych urzędów pracy, starostom powiatów i prezydentom miast na prawach powiatów. Projekt Kryteriów został pozytywnie zaopiniowany przez Wojewódzką Radę Zatrudnienia.

Kryteria podziału środków Funduszu Pracy na 2014 rok służyć będą realizacji następujących celów:

 1.  zmniejszeniu skali bezrobocia w powiatach o najwyższej stopie bezrobocia;
 2. poprawie warunków osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy;
 3. zmniejszeniu skali zjawiska bezrobocia na terenach wiejskich;
 4. wzrostowi efektywności świadczonych usług;
 5. wzrostowi efektywności realizowanych programów;
 6. zwiększeniu dostępności form aktywizacji zawodowej poprzez wzrost liczby osób objętych programami współfinansowanymi z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Podstawowym założeniem kryteriów podziału środków Funduszu Pracy na 2014 rok jest oparcie ich konstrukcji na kryteriach stosowanych w 2013 year. Za utrzymaniem dotychczasowych zapisów kryteriów, przemawia zapowiadane wejście z dniem 1 stycznia 2014 roku nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz zmiana rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie, które przewidują dla kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań ustawowych w 2014 roku stosowanie dotychczasowych przepisów (art. 28 projektu nowelizacji z 30 września 2013 r.).

Uchwała Sejmiku wraz z uzasadnieniem i  załącznikiem znajduję się na stronie Urząd->Akty Prawne->Criteria for determining the amount of the Labour Fund

Na tym samym posiedzeniu radni zapoznali się również z informacją o wynikach badań i analiz problematyki rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem badań przeprowadzonych w ramach projektu systemowego „Rynek pracy pod lupą”, realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.

W załączeniu tekst informacji.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance