Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Aktywizacja bezrobotnych w listopadzie 2013 r. 13 Dezember 2013 drucken

W listopadzie 2013 roku z rejestrów PUP w województwie kujawsko-pomorskim wyłączono 12 859 bezrobotnych (die 26,0% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 3,6% mniej niż w listopadzie 2012 r.)

Podjęcia pracy - 6840 Menschen - waren 53,2% die Gesamtzahl der Ausnahmen (w październiku było to odpowiednio: 8379 osób i 48,2%). Zatrudnienie niesubsydiowane podjęło 5730 bezrobotnych (o 22,3% mniej niż w październiku), natomiast zatrudnienie subsydiowane – 1110 osób (o 10,4% więcej). Prace interwencyjne rozpoczęło 178 osób (o 71 osób mniej niż w październiku), natomiast roboty publiczne – 273 osoby (die 3 MEHR). W listopadzie 154 bezrobotnych zostało wyłączonych z ewidencji z powodu podjęcia działalności gospodarczej (w październiku – 181 osób), a 183 osób podjęło pracę dzięki refundacji pracodawcom kosztów zatrudnienia bezrobotnego (wobec 208 osób w październiku). Inne formy zatrudnienia subsydiowanego (w tym działalność gospodarczą dzięki dotacjom z działania 6.2 PO KL w ramach projektu systemowego „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego”) podjęło 322 bezrobotnych (w październiku – 97 osób).

Z powodu rozpoczęcia szkolenia z ewidencji wyłączono 510 bezrobotnych (o 253 osoby mniej niż w październiku), staże rozpoczęło 398 bezrobotnych (die 153 osoby mniej), prace społecznie użyteczne podjęło 76 bezrobotnych (die 75 osób mniej), 3 bezrobotnych rozpoczęło przygotowanie zawodowe dorosłych (w październiku – 1 osoba).

Według stanu w dniu 30 listopada 2013 roku w województwie kujawsko-pomorskim w podstawowych formach aktywizacji uczestniczyło łącznie 16 414 bezrobotnych (wobec 19 003 osób w końcu października), w tym:

      360 bezrobotnych odbywało szkolenia (w październiku – 594 Menschen),

      5468 bezrobotnych odbywało staże (w październiku – 7537 Menschen),

      11 bezrobotnych odbywało przygotowanie zawodowe dorosłych (w październiku – 9 Menschen),

      1550 osób pracowało w ramach prac interwencyjnych (w październiku – 1518 Menschen),

      1903 osoby pracowały w ramach robót publicznych (w październiku – 1863 Menschen),

      2124 osoby odbywało prace społecznie użyteczne (w październiku – 2530 osób),

      4998 osób zatrudnionych było w ramach refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy (w październiku – 4952 Menschen);

      nie było osób, które odbywały szkolenia w ramach aktywnego poszukiwania pracy (podobnie jak w październiku).

W listopadzie 2013 roku w województwie kujawsko-pomorskim 464 bezrobotnych rozpoczęło udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS (w październiku – 756 osób), w tym 424 osoby – w projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy (w październiku – 569 osób), a 33 osoby rozpoczęły uczestnictwo w projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy (w październiku – 187 osób).

Według stanu w końcu listopada 2013 r. w Priorytecie VI PO KL, w ramach projektów oferujących bezpośrednie wsparcie dla osób, realizowane były 62 projekty, w ramach których wsparciem zostaną objęte łącznie 20 834 Menschen.

WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

W listopadzie 2013 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 4013 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (die 16,4% mniej niż w poprzednim miesiącu, ale o 21,3% więcej niż w listopadzie 2012 r.). Było to:

      318 wolnych miejsc aktywizacji zawodowej (w październiku – 688 propozycji, w listopadzie 2012 r. - 603). Wśród nich było 267 propozycji stażu (die 286 mniej niż w poprzednim miesiącu i o 283 mniej niż w listopadzie ub. r.), 51 prr.ozycji odbywania prac społecznie użytecznych (o 83 mniej niż w poprzednim miesiącu i o 2 mniej niż w listopadzie 2012 r.), nie było propozycji odbywania przygotowania zawodowego dorosłych (przed miesiącem była 1, a przed rokiem nie było takich propozycji);

      3695 propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (733 na zatrudnienie subsydiowane i 2962 na zatrudnienie niesubsydiowane). Liczba propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej zmniejszyła się w odniesieniu do poprzedniego miesiąca o 10,1% (415 miejsc), a w odniesieniu do listopada 2012 r. zwiększyła się o 36,6% (991 miejsc). Liczba propozycji na zatrudnienie niesubsydiowane zmniejszyła się w stosunku do poprzedniego miesiąca o 15,9%, ale w odniesieniu do listopada 2012 r. wzrosła o 46,8%. Liczba propozycji na zatrudnienie subsydiowane wzrosła o 24,9% w stosunku do poprzedniego miesiąca i o 6,9% w stosunku do listopada 2012 r.).

Dla niepełnosprawnych zgłoszono 289 propozycji wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (w tym 26 na formy subsydioww tymspan>), dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki – 38 propozycji (w tym 14 na formy subsydiowane).

W końcu miesiąca do dyspozycji bezrobotnych i poszukujących pracy pozostawało 2689 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Na jedną propozycję przypadało 55 bezrobotnych.

Od początku roku powiatowe urzędy pracy w województwie kujawsko-pomorskim pozyskały 59 455 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (die 15,8% więcej niż w analogicznym okresie roku 2012).

Więcej informacji o sytuacji na rynku pracy w regionie w listopadzie 2013 r. znajduje się w Biuletynie Informacyjnym WUP w Toruniu „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” nr 11/2013 w zakładce http://wup.torun.pl/urzad/publikacje/

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung