The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Aktywizacja bezrobotnych w listopadzie 2013 r. 13 December 2013 print

W listopadzie 2013 the record PUP Kuyavian- wyłączono 12 859 bezrobotnych (the 26,0% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 3,6% mniej niż w listopadzie 2012 r.)

Work – 6840 people - were 53,2% general exemptions (w październiku było to odpowiednio: 8379 persons and 48,2%). Zatrudnienie niesubsydiowane podjęło 5730 bezrobotnych (o 22,3% mniej niż w październiku), natomiast zatrudnienie subsydiowane – 1110 osób (o 10,4% więcej). Intervention work started 178 osób (o 71 osób mniej niż w październiku), natomiast roboty publiczne – 273 osoby (the 3 more). W listopadzie 154 bezrobotnych zostało wyłączonych z ewidencji z powodu podjęcia działalności gospodarczej (w październiku – 181 osób), a 183 osób podjęło pracę dzięki refundacji pracodawcom kosztów zatrudnienia bezrobotnego (wobec 208 osób w październiku). Inne formy zatrudnienia subsydiowanego (w tym działalność gospodarczą dzięki dotacjom z działania 6.2 PO KL w ramach projektu systemowego „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego”) adopted 322 Unemployment (w październiku – 97 osób).

Due Start training z ewidencji wyłączono 510 Unemployment (o 253 osoby mniej niż w październiku), internships started 398 Unemployment (the 153 osoby mniej), socially useful work adopted 76 Unemployment (the 75 osób mniej), 3 bezrobotnych rozpoczęło przygotowanie zawodowe dorosłych (w październiku – 1 osoba).

Według stanu w dniu 30 November 2013 roku w województwie kujawsko-pomorskim w podstawowych formach aktywizacji uczestniczyło łącznie 16 414 bezrobotnych (wobec 19 003 osób w końcu października), including:

–      360 bezrobotnych odbywało szkolenia (w październiku – 594 people),

–      5468 bezrobotnych odbywało staże (w październiku – 7537 people),

–      11 bezrobotnych odbywało przygotowanie zawodowe dorosłych (w październiku – 9 people),

–      1550 osób pracowało w ramach prac interwencyjnych (w październiku – 1518 people),

–      1903 osoby pracowały w ramach robót publicznych (w październiku – 1863 people),

–      2124 osoby odbywało prace społecznie użyteczne (w październiku – 2530 osób),

–      4998 osób zatrudnionych było w ramach refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy (w październiku – 4952 people);

      nie było osób, które odbywały szkolenia w ramach aktywnego poszukiwania pracy (podobnie jak w październiku).

W listopadzie 2013 roku w województwie kujawsko-pomorskim 464 bezrobotnych rozpoczęło udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS (w październiku – 756 osób), including 424 osoby – w projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy (w październiku – 569 osób), a 33 osoby rozpoczęły uczestnictwo w projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy (w październiku – 187 osób).

Według stanu w końcu listopada 2013 r. w Priorytecie VI PO KL, w ramach projektów oferujących bezpośrednie wsparcie dla osób, realizowane były 62 projekty, w ramach których wsparciem zostaną objęte łącznie 20 834 people.

WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

W listopadzie 2013 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 4013 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (the 16,4% mniej niż w poprzednim miesiącu, ale o 21,3% więcej niż w listopadzie 2012 r.). This was:

–      318 availability of professional activation (w październiku – 688 propozycji, w listopadzie 2012 r. – 603). Wśród nich było 267 propozycji stażu (the 286 mniej niż w poprzednim miesiącu i o 283 mniej niż w listopadzie ub. r.), 51 pror.zycji odbywania prac społecznie użytecznych (o 83 mniej niż w poprzednim miesiącu i o 2 mniej niż w listopadzie 2012 r.), there was a proposal of vocational training adults (przed miesiącem była 1, a przed rokiem nie było takich propozycji);

–      3695 propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (733 na zatrudnienie subsydiowane i 2962 na zatrudnienie niesubsydiowane). Liczba propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej zmniejszyła się w odniesieniu do poprzedniego miesiąca o 10,1% (415 miejsc), a w odniesieniu do listopada 2012 r. zwiększyła się o 36,6% (991 places). Liczba propozycji na zatrudnienie niesubsydiowane zmniejszyła się w stosunku do poprzedniego miesiąca o 15,9%, ale w odniesieniu do listopada 2012 r. wzrosła o 46,8%. Liczba propozycji na zatrudnienie subsydiowane wzrosła o 24,9% w stosunku do poprzedniego miesiąca i o 6,9% w stosunku do listopada 2012 r.).

For people with disabilities reported 289 proposals vacancies and of professional activation (w tym 26 na formy subsydiowane), for up to 12 months from the date of graduation - 38 propozycji (w tym 14 na formyincludingydioin the form of subsidized

W końcu miesiąca do dyspozycji bezrobotnych i poszukujących pracy pozostawało 2689 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Na jedną propozycję przypadało 55 bezrobotnych.

Od początku roku powiatowe urzędy pracy w województwie kujawsko-pomorskim pozyskały 59 455 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (the 15,8% More than a year 2012).

Więcej informacji o sytuacji na rynku pracy w regionie w listopadzie 2013 r. znajduje się w Biuletynie Informacyjnym WUP w Toruniu „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” nr 11/2013 w zakładce http://wup.torun.pl/urzad/publikacje/

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance