Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Środki na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w województwie kujawsko-pomorskim na 2014 rok. 18 Dezember 2013 drucken

Minister Pracy i Polityki Społecznej decyzją z 27 listopada 2013 roku przyznał środki Funduszu Pracy w kwocie 229 447,25 tys. Gold na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w województwie kujawsko-pomorskim na 2014 rok. Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego dokonał podziału ww. środków w oparciu o kryteria ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań realizowanych przez powiaty w 2014 określone w Uchwale Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XLIII/710/13 z 18 listopada 2012 r.

Z wyżej wymienionej kwoty 66 941,4 tys. Gold zostało przeznaczone dla samorządów powiatów woj. kujawsko-pomorskiego na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań.

Pozostałe środki tj. kwotę 162 505,8 tys. Gold samorząd województwa przeznaczył zgodnie z Uchwałą Nr 48/1777/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 Dezember 2013 r. w sprawie zasad wykorzystania środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań realizowanych przez samorząd województwa w 2014 Jahr na realizację projektów systemowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (OP HC) w ramach Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie – Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy. Auf 13 Dezember 2013 roku Minister Pracy i Polityki Społecznej przesłał do samorządów woj. kujawsko-pomorskiego decyzje o przyznanych środkach Funduszu Pracy.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung