The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Środki na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w województwie kujawsko-pomorskim na 2014 year. 18 December 2013 print

Minister Pracy i Polityki Społecznej decyzją z 27 November 2013 roku przyznał środki Funduszu Pracy w kwocie 229 447,25 thousand. gold na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w województwie kujawsko-pomorskim na 2014 year. Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego dokonał podziału ww. środków w oparciu o kryteria ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań realizowanych przez powiaty w 2014 określone w Uchwale Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XLIII/710/13 z 18 November 2012 r.

Z wyżej wymienionej kwoty 66 941,4 thousand. gold zostało przeznaczone dla samorządów powiatów woj. kujawsko-pomorskiego na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań.

Pozostałe środki tj. kwotę 162 505,8 thousand. gold samorząd województwa przeznaczył zgodnie z Uchwałą Nr 48/1777/13 Kujawsko Board of Pomeranian 2 December 2013 r. w sprawie zasad wykorzystania środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań realizowanych przez samorząd województwa w 2014 year na realizację projektów systemowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (OP HC) w ramach Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie – Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy. On 13 December 2013 roku Minister Pracy i Polityki Społecznej przesłał do samorządów woj. kujawsko-pomorskiego decyzje o przyznanych środkach Funduszu Pracy.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance