La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Środki na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w województwie kujawsko-pomorskim na 2014 rok. 18 Décembre 2013 imprimer

Minister Pracy i Polityki Społecznej decyzją z 27 Novembre 2013 roku przyznał środki Funduszu Pracy w kwocie 229 447,25 tys. or na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w województwie kujawsko-pomorskim na 2014 rok. Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego dokonał podziału ww. środków w oparciu o kryteria ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań realizowanych przez powiaty w 2014 określone w Uchwale Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XLIII/710/13 z 18 Novembre 2012 r.

Z wyżej wymienionej kwoty 66 941,4 tys. or zostało przeznaczone dla samorządów powiatów woj. kujawsko-pomorskiego na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań.

Pozostałe środki tj. kwotę 162 505,8 tys. or samorząd województwa przeznaczył zgodnie z Uchwałą Nr 48/1777/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 Décembre 2013 r. w sprawie zasad wykorzystania środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań realizowanych przez samorząd województwa w 2014 année na realizację projektów systemowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO CH) w ramach Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie – Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy. Sur 13 Décembre 2013 roku Minister Pracy i Polityki Społecznej przesłał do samorządów woj. kujawsko-pomorskiego decyzje o przyznanych środkach Funduszu Pracy.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale