La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Zmiany w Dokumentacji Konkursowej dla Konkursu 12/6.1.1/2013 20 Décembre 2013 imprimer

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w związku z trwającym konkursem nr 12/6.1.1/2013 na realizację projektów modelowych ogłoszonym w dniu 22 Novembre 2013 r. w odpowiedzi na liczne prośby ze strony potencjalnych Wnioskodawców oraz z uwagi na okres świąteczny, podjął decyzję o przedłużeniu naboru wniosków do 10 Janvier 2014 r. do godz. 15.30. W związku z tym zmianie ulega również treść załącznika nr 1 do Dokumentacji Konkursowej

Ogłoszenie o konkursie.

Ponadto, wprowadzono zmianę w Dokumentacji Konkursowej, Rozdział II Wymagania konkursowe, punkt 2 Grupy docelowe kwalifikujące się do objęcia wsparciem, zrezygnowano z ograniczenia uczestnictwa w projektach osobom korzystającym ze wsparcia aktywizacyjnego świadczonego przez inne niż powiatowe urzędy pracy instytucje, jak również z ograniczenia możliwości uczestnictwa osobom korzystającym z warsztatów w ciągu 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.

Analogicznie zostały poprawione zapisy w ramach załącznika nr 7.15 i 7.17 do Dokumentacji Konkursowej. Powyższe zmiany wynikały z potrzeby uspójnienia zapisów pomiędzy Dokumentacją Konkursową i jej załącznikami, jak również z potrzeby zapewnienia możliwości uczestnictwa w projektach osobom bezrobotnym wcześniej korzystającym ze wsparcia innych niż powiatowe urzędy pracy instytucji oraz osobom korzystającym np. z warsztatów aktywnego poszukiwania pracy.

Dokonano zmiany załącznika nr 7.2 do Dokumentacji konkursowej tj. zmieniono wzór wniosku o dofinansowanie projektu z uwagi na omyłkowe załączenie wzoru wniosku w części III Charakterystyka projektu dla projektów innowacyjnych, a nie dla projektów standardowych, który obowiązuje w niniejszym konkursie.

Dokonano zmiany w załączniku nr 7.17 do Dokumentacji Konkursowej, Rozdział III Organizacja pracy MCAZ, punkt 3 Kwalifikacje i kompetencje pracowników MCAZ (strona 15) w celu zwiększenia elastyczności w możliwościach zatrudnienia personelu w projekcie modelowym.

Dokonano zmiany w załączniku nr 7.15 do Dokumentacji Konkursowej punkt 4.3.2 Uczestnik szkolenia/kursu (strona 12) z uwagi na potrzebę zachowania spójności z zapisami wynikającymi z załącznika nr 7.17 Model aktywizacji osób bezrobotnych z obszarów wiejskich.

Dokonano zmiany w Dokumentacji Konkursowej, Rozdział II Wymagania konkursowe, polegającej na poprawieniu daty wydania dokumentu.

Dokonano zmiany w Dokumentacji Konkursowej, Rozdział IV Procedura oceny projektów, polegającej na usunięciu informacji omyłkowo uwzględnionej przy opisie charakteryzującym kryterium formalne nr 1 dla zwiększenia przejrzystości i czytelności zapisów.

Dokonano zmiany w Dokumentacji Konkursowej, Rozdział IV Procedura oceny projektów, punkt 4 Procedura odwoławcza, podpunkt 4.8, przypis 46 (strona 53) z uwagi na omyłkę zawartą w treści Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL w zakresie odwołania do niewłaściwych punktów w części B KOFM.

Dodatkowo, wprowadzono zmiany do Dokumentacji Konkursowej o charakterze technicznym.

Powyższe zmiany nie powodują pogorszenia zasad konkursu, warunków realizacji projektów oraz nie nakładają na podmioty ubiegające się o dofinansowanie dodatkowych obowiązków.

Pobierz: Dokumnetacja Konkursowa

Pobierz: Załączniki do Dokumnetacji Konkursowej

Pobierz: Zmiany w dokumentacji konkursowej

Pièces jointes

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale